Typ om te zoeken

Legal

Aannemer en architect strafrechterlijk aansprakelijk?

Delen

Onze wetgeving inzake ruimtelijke ordening: “mededader en medeplichtige”

Ons Strafwetboek omschrijft een “dader” als de persoon die de misdaad of het wanbedrijf heeft uitgevoerd. Het is dus de persoon die zelf de strafbare handelingen gesteld heeft.
De “mededader” is dan diegene die door enige daad tot de uitvoering een zodanige hulp heeft verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder deze bijstand niet had kunnen plaats vinden.
Deze mededaders zijn de personen die door hun deelnemingshandelingen het misdrijf mede hebben uitgevoerd.
Een “medeplichtige” is diegene die onderrichtingen heeft gegeven om de misdaad of het wanbedrijf te plegen. Het gaat hier dus om gegevens die voor de dader dienstig zijn geweest om het misdrijf te plegen.

Architect strafrechtelijk aansprakelijk?

Een architect kan aanzien worden als een mededader of medeplichtige, ongeacht of zijn inbreng in het misdrijf klein of groot was. Belangrijk is wel dat zijn handelingen noodzakelijk waren voor het tot stand brengen van het misdrijf.
Concreet betekent dit voor de architect dat hij steeds toezicht moet houden over de werkzaamheden: houdt hij toezicht over een illegaal opgetrokken gebouw, dan kan hij hiervoor strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. De architect moet bij het vaststellen van inbreuken op de stedenbouwkundige voorschriften, de aannemer en de bouwheer verzoeken de werken stil te leggen en de werken zodanig te herbeginnen dat er geen overtredingen meer kunnen vastgesteld worden.

Aannemer strafrechtelijk aansprakelijk?

Van de aannemer wordt verwacht dat hij vóór de aanvang van de werken nagaat of er al dan niet een bouwvergunning werd afgeleverd. Zolang de aannemer bezig is met het uitvoeren van zijn bouwwerken, moet het volledige bouwdossier en de bouwvergunning op de werf aanwezig zijn. Bouwt de aannemer zonder zich te houden aan de bouwvoorwaarden, dan kan ook hij hiervoor strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. De aannemer wordt bovendien door de wetgever aanzien als een “professioneel” die dus moet weten wanneer er voor bepaalde bouwwerken een stedenbouwkundige vergunning nodig is. De aannemer moet  zijn werkzaamheden stilleggen vanaf het ogenblik dat hij weet dat er bouwovertredingen zullen opduiken.
Laten we hier ook nog opmerken dat de aannemer zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid niet kan uitsluiten in de aannemingsovereenkomst of ten laste van de opdrachtgever/bouwheer kan leggen.
 

Tags:

Geef een reactie