Typ om te zoeken

ICT

Alle medische gegevens centraal voor patiënt en zorgverlener

Delen

UZA legt de fundamenten voor een virtueel ziekenhuis

 
Het UZA start met de implementatie van een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD). Alle medische gegevens van de patiënt zullen steeds en overal voor elke betrokken zorgverlener en de patiënt beschikbaar zijn volgens de strengste normen van privacy en veiligheid. Een belangrijke stap in de realisatie van eHealth.
 
De gezondheidszorg ondergaat een ingrijpende transformatie in een hoog tempo. De vergrijzing, de verschuiving van acute naar chronische zorg en de toenemende complexe zorg zetten zorginstellingen aan om efficiënter en tegelijk kwalitatiever te werken. Door te investeren in eHealth kan de zorgsector hierop inspelen. eHealth is de verzamelnaam voor technologische toepassingen om zorgprocessen binnen de gezondheidszorg elektronisch te ondersteunen. De overheid beschouwt eHealth terecht als prioriteit.
 
Het nieuwe EPD zal de meer dan 150 IT-toepassingen die vandaag binnen het UZA bestaan om die gegevens te verzamelen, vervangen door één centraal systeem. Alle informatie van alle betrokken zorgverleners zal nu in één omgeving beschikbaar zijn. Johnny Van der Straeten, CEO van het UZA: “De keuze voor een volledig geïntegreerd medisch dossier is vooral een keuze voor de digitale toekomst van het UZA.”
 

Patiënt eigenaar van zijn digitaal dossier

Het EPD biedt één veilig kanaal dat de communicatie tussen de patiënt, huisarts en het multidisciplinair team in een ziekenhuis kan stroomlijnen, versnellen en structureren. Het EPD dat het UZA samen met Cerner zal realiseren, vertrekt vanuit het principe dat de patiënt eigenaar is van zijn of haar digitaal dossier. De patiënt geeft instemming om het dossier open te stellen voor de eerstelijnszorg en verwijzers uit andere ziekenhuizen.
 
Vervolgens kunnen de verwijzers en het thuiszorgteam het dossier –  dat realtime gegevens toont – ten alle tijden raadplegen. De verwijzer zal niet alleen verslagen kunnen raadplegen, maar zal zelf ook relevante informatie via een volledig beveiligde manier kunnen toevoegen. Om dit te kunnen realiseren, zullen huisartsen ook actief betrokken worden bij de ontwikkeling.
 

Het ziekenhuis komt naar de patiënt

Het UZA zet via innovatieve projecten al geruime tijd sterk in op monitoring op afstand. Het EPD zal het UZA toelaten nog verder te pionieren in die digitale mogelijkheden om zorg ver buiten het ziekenhuis te laten beginnen. De patiënt zal zijn dossier zelf kunnen beheren via een intuïtieve digitale omgeving, die ook mobiel raadpleegbaar zal zijn. Medisch directeur Guy Hans: “De interactie tussen patiënt en arts zal heel dynamisch worden. Steeds meer aandoeningen worden chronisch van karakter. Voor de continuïteit in de zorg van deze chronische patiënten – zoals onder meer oncologische en cardiologische patiënten – zal de opvolging van de patiënt thuis of op het werk alsmaar belangrijker worden. Gegevens over de toestand van de patiënt worden automatisch verzameld via telemonitoring en wearables. Die gegevens worden op een veilige manier onmiddellijk in het centrale dossier opgeslagen en geïnterpreteerd. Wijkt er een waarde opvallend af, dan krijgt de arts onmiddellijk een melding en kan die zo snel als nodig contact opnemen met de patiënt via telefoon of chat. Het ziekenhuis gaat hierdoor meer en meer naar de patiënt toe.”
 

Veilige zorg, betere uitkomst

Die systematische uitwisseling van informatie zal ook betere medische resultaten opleveren. Een concreet voorbeeld is de onmiddellijke toegang tot correcte informatie over de types en doses onderhoudsmedicatie die een patiënt reeds neemt. Vandaag is de behandelende arts nog afhankelijk van de mondelinge informatie die de patiënt geeft tijdens de consultatie. Soms treedt er echter verwarring op over zowel de benaming van medicatie als over het medicatieschema. Dit kan leiden tot het voorschrijven van geneesmiddelen die slecht met elkaar reageren, met alle mogelijke neveneffecten. Ook therapietrouw zal de arts veel nauwgezetter kunnen opvolgen.
 
Daarnaast zal het EPD de zorgverlener beslissingsondersteuning bieden. Op basis van de data zal het dossier eventueel bijkomende onderzoeken voorstellen of refereren naar informatie in de nieuwste internationale medisch-wetenschappelijke publicaties. De arts blijft alle medische keuzes maken. Het EPD helpt hem en andere zorgverleners echter om up-to-date te blijven over de meest recente wetenschappelijke onderbouwde inzichten, doordat het systeem ook communiceert met wetenschappelijke databanken.
 
Het EPD laat ook een vlottere afhandeling van de terugbetaling van geneesmiddelen toe. De integratie van het systeem van elektronische voorschriften zal ervoor zorgen dat de goedkeuring van de terugbetaling van geneesmiddelen al gegeven is alvorens de patiënt zich aandient bij de apotheek. Het EPD zal klaar zijn in het voorjaar van 2019.
 

Geef een reactie