Typ om te zoeken

ICT

BelRAI: de stem van Agentschap Zorg & Gezondheid

Delen

Dit is een inhaak-artikel op BelRAI: enorm potentieel maar nog veel werk
 
Het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid bevordert het zorgaanbod in de thuiszorg, de ouderenzorg, de ziekenhuizen, de revalidatie, de geestelijke gezondheidszorg en de palliatieve zorg. Deze overheidsinstantie erkent en financiert voorzieningen en individuele zorgverstrekkers en stimuleert onderlinge samenwerking via netwerken en met slimme IT-oplossingen zoals Vitalink.
 
Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor de Vlaamse zorgverzekering. Alle Vlamingen betalen hiervoor een bijdrage en in ruil daarvoor krijgen ze geld terug als ze veel zorgen nodig hebben. Tot op vandaag hanteert Het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid de BEL-profielschaal als inschalingsmodel om te beslissen wie in aanmerking komt voor een tussenkomst via de Vlaamse zorgverzekering. Momenteel wordt er onderzocht of hiervoor in de toekomst gewerkt kan worden met de BelRAI-instrumenten.
 
Xavier Meurisse, afdelingshoofd van de afdeling Vlaamse Sociale Bescherming legt uit: “Sinds enige tijd hebben we het gevoel dat de BEL-profielschaal niet de ideale methode is om een juiste inschaling te kunnen doen en dat we beter zouden uitkijken naar een internationaal inschalingsinstrument dat wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd is. Uiteindelijk is er geopteerd voor BelRAI.”
 
De eerste test met BelRAI werd uitgevoerd in de sector van de gezinszorg. Al snel bleek dat BelRAI als tool voor de gezinshulp in tachtig procent van de gevallen te zwaarwichtig was. Men heeft dan onderzocht of het mogelijk was om een afgeslankte, eenvoudigere methode te ontwikkelen waarvan de geregistreerde resultaten even goed bruikbaar zouden zijn voor andere sectoren. Zo is men uiteindelijk tot de BelRAI-screeners gekomen. Tegelijkertijd is er gekeken of dit ook voor de zorgverzekering bruikbaar was.
 
Xavier Meurisse: “Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming via de Vlaamse zorgverzekering moet een score gehaald worden van 35 op de BEL-profielschaal. Ook voor de BelRAI-screener moest er zo een afkappunt bepaald worden vanaf wanneer je een vergoeding krijgt. Dat is nu op 13 vastgelegd.”
 

Een groeiend besef

In het verleden maakten de verschillende zorgsectoren in België gebruik van verschillende inschalingsinstrumenten. Op zich werkten deze tools behoorlijk waardoor het enige tijd heeft geduurd alvorens men op het terrein de nood begon te ervaren naar één uniforme schaal.
 
Xavier Meurisse: “Als je gegevens wil delen tussen verschillende sectoren, wordt het echter moeilijk als iedereen een andere taal spreekt. Dat besef heeft een tijdje geduurd. Binnen de gezinszorg en nu ook stilaan bij de woonzorgcentra geraakt men meer en meer overtuigd dat de oude inschalingsmethodes verlaten moeten worden en dat we gefaseerd moeten overgaan naar het gebruik van BelRAI. Een van de grote voordelen zou kunnen zijn dat er slechts één evaluatie nodig is waaruit blijkt dat iemand recht heeft op alle mogelijke rechten en tegemoetkomingen.”
 
Zowel vanuit de Zorgverzekering, de sector van de gezinszorg en de woonzorgcentra wordt er volop meegewerkt aan het pilootproject in Dendermonde. Het hoofddoel is om na te gaan welke randvoorwaarden vervuld moeten zijn om een succesvolle uitrol in heel Vlaanderen te garanderen, in een eerste fase beperkt tot de zorgverzekering en de sector gezinszorg.
 

Enkele belangrijke uitdagingen

Het pilootproject in Dendermonde heeft al enkele moeilijkheden aan de oppervlakte gebracht die opgelost zullen moeten worden alvorens we overgaan tot een volledige uitrol in Vlaanderen.
 
Xavier Meurisse: ”Op het vlak van machtigingen en certificaten zijn er al een aantal vragen naar boven gekomen. Iedereen die met BelRAI mag werken, zal in een authentieke bron moeten opgenomen zijn zodanig dat authenticatie mogelijk is. Het zijn enkele van de praktische zaken die opgelost moeten worden. In de setting van het pilootproject lukt het wel om er mee te werken, maar de vraag is of dit ook werkbaar blijft op grotere schaal.”
 
Xavier Meurisse stipt aan dat er een plan zal opgemaakt moeten worden op vlak van vorming, kwaliteitsbewaking en IT. Alle voorzieningen moeten aanwezig zijn bij de instellingen die BelRAI zullen moeten gebruiken in de toekomst.
 

Gefaseerde uitrol

De bedoeling is om BelRAI gefaseerd uit te rollen in België. De sector van de gezinszorg en de Vlaamse zorgverzekering zullen als eerste aan de beurt komen. De BEL-profielschaal zal hier vervangen worden door de BelRAI-screener.
 
Xavier Meurisse: “De hoop van de bevoegde minister is dat we dit nog tijdens de huidige legislatuur zouden kunnen verwezenlijken, met andere woorden begin 2019. Veel zal echter afhangen van de evaluatie van het pilootproject en de mate waarin we de aanbevelingen die eruit voortvloeien kunnen beantwoorden tegen 2019.”
 
In een tweede fase zou ook de sector van de woonzorgcentra moeten omschakelen naar het gebruik van BelRAI als inschalingsmethode. Daarbij zouden we een consecutief gebruik van de BelRAI-gegevens kunnen verwezenlijken.
 
Xavier Meurisse: “We nemen een concreet voorbeeld van iemand die beroep doet op de dienst gezinszorg en zichzelf nog wel kan beredderen. Na verloop van tijd gaat zijn zelfstandigheid achteruit en scoort hij hoger op de BelRAI-schaal waardoor hij recht krijgt op een tegemoetkoming via de zorgverzekering. Op het moment dat hij niet langer thuis kan blijven, wordt de persoon opgenomen in een woonzorgcentra en kunnen de gegevens die in het verleden zijn geregistreerd gebruikt worden om op verder te werken.”
 
Voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, die door de zesde staatshervorming is overgekomen naar Vlaanderen, wordt er voorlopig nog gewerkt met de medisch-sociale schaal. Het is de bedoeling dat deze op termijn zal vervangen worden door de BelRAI-screener.
 
Xavier Meurisse: “Een eerste onderzoek wees alvast uit dat dit mogelijk moet zijn. De materie is echter complexer dan in de andere sectoren omdat voor de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden met vijf categorieën gewerkt wordt die allen recht geven op een andere tegemoetkoming. Er is nog nood aan bijkomende onderzoek om gedifferentieerde tegemoetkomingen voor deze sector te kunnen uitbetalen op basis van de BelRAI-screener. De uitrol hiervan zal daarom pas in een volgende legislatuur kunnen plaatsvinden.”
 
In een latere fase zouden dan ook nog de andere zorgsectoren kunnen aansluiten. Er lopen momenteel enkele onderzoeken om BelRAI meer geschikt te maken voor andere sectoren. Voor de geestelijke gezondheidszorg is er bijvoorbeeld nog wel wat werk, want hiervoor moet het internationale BelRAI-instrument nog vertaald worden naar de Belgische context.
 
Xavier Meurisse: “Een vaak gehoorde bekommernis vanuit de gezinszorg is dat er in de BelRAI-screener een sociaal luik ontbreekt. In de gezinszorg moet er bijvoorbeeld nagegaan worden in welke mate er mantelzorg aanwezig is om te bepalen hoeveel gezinszorg er nodig is. Momenteel is dit nog een lacune, maar onderzoekers kregen de opdracht om een sociaal luik voor BelRAI uit te werken.”
 
Lees ook: BelRAI: EEN STEM UIT DE ZIEKENHUISSECTOR
Lees ook: BelRAI: EEN STEM UIT DE WOONZORGSECTOR
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie