Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Beveiliging en brandpreventie in …

Delen

AZ Jan Portaels Vilvoorde bestudeert meerwaarde van toegangscontrole

“We beschikken niet over een specifieke toegangscontrole, maar dit zou in de nabije toekomst een prioritair thema in onze organisatie kunnen worden. We willen eerst bestuderen wat de meerwaarde ervan kan zijn en hoe we dit organisatorisch kunnen inpassen. Anomalieën zoals toenemende agressie en diefstal kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Een toegangscontrole voor bezoekers is er momenteel niet, alle potentiële ingangen voor bezoekers worden wel bewaakt door camerabewaking. Het personeel beschikt zowel over sleutels, badges als toegangscodes,” vertelt Daniël De Jaeger, Intern Preventieadviseur/Milieucoördinator AZ Jan Portaels Vilvoorde
“De zorgafdelingen spoedgevallen, operatiekwartier en psychiatrie zijn momenteel enkel toegankelijk via het badgesysteem. Ook het serverlokaal is enkel toegankelijk via een badge. Voor sommige andere zorgafdelingen – bijvoorbeeld materniteit, pediatrie – wordt de toegankelijkheid momenteel bestudeerd. Ook allerhande facilitaire ruimtes of plaatsen, zowel intern (vestiaires) als extern (parkings), zijn enkel toegankelijk via badge.
In onze instelling is tevens een uitgebreide camerabewaking die alle ingangen, traphallen, toegangen tot welbepaalde specifieke ruimtes, … registreert. Voor de camerabewaking van onze instelling werd, zoals de wettelijke bepalingen het voorzien, aangifte gedaan aan de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’. Wij werken samen met externe bedrijven voor de inzet van bewakingsagenten. Externe partners van toegangscontrolesystemen worden beoordeeld op hun prijs/kwaliteit, de compatibiliteit met de bestaande afdelingen, en de disponibiliteit en flexibiliteit bij mogelijke interventies na de in gebruik name van de installaties.”

Nauwe samenwerking met de nabij gelegen lokale brandweer.

“Wij passen de wettelijke bepalingen toe omtrent brandveiligheid. De brandweercommandant van de lokale brandweer komt op uitnodiging naar onze instelling vóór de in gebruik name van nieuwe afdelingen of gebouwcomplexen. Op 4-jaarlijks basis vindt er volledige controle plaats van de van de instelling ten behoeve van het verkrijgen van een brandweerattest noodzakelijk voor de Visitatiecommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Ad random wanneer bepaalde infrastructurele werken uitgevoerd dienen te worden en er enige discussie is betreffende de interpretatie van de brandwetgeving, is er overleg met de brandweercommandant.
Tenslotte: op jaarlijkse basis worden er evacuatieoefeningen georganiseerd intern in onze instelling. Op regelmatige basis wordt het personeel gesensibiliseerd in verband met de toepassing van de wetgeving.”

UZ Leuven: multidisciplinaire werkgroep toegangscontrole

“Toegangscontrole is een permanent aandachtspunt, zowel in het ontwerpgedeelte als in de operationele werking van het ziekenhuis. Om te zorgen voor een consistent beleid bestaat er een multidisciplinaire werkgroep toegangscontrole waar vragen en knelpunten met betrekking tot toegangscontrole worden besproken. Doel van deze werkgroep is erover te waken dat elk knelpunt of vraag een antwoord krijgt dat functioneel én financieel het dichtste aansluit bij de nood zoals de werkgroep ze ziet. De problematiek wordt benaderd vanuit de noodzaak en is niet vastgepind op één welbepaalde doelgroep,” vertelt Herman Devriese, Diensthoofd Preventie en Milieu bij UZ Leuven.
“Iedere werknemer is verplicht zijn badge te dragen. In het ziekenhuis zijn ondertussen meer dan 200 badgelezers die bepaalde zones afschermen. We beschikken over diverse systemen van toegangscontrole: sleutelbeheer / zelfsluitende deuren; toegangscontrole via badge (stand alone of via het centrale systeem); tags gekoppeld aan WIFI-systemen naar wegloopgedrag. Deze keuze gebeurt op basis van een risicoanalyse en automatisch kom je dan uit op een aantal afdelingen met risicovolle activiteiten, kwetsbare patiënten, wettelijke aspecten. Sommige zones op de campus zijn extra beveiligd. Wij werken bewust met interne bewakingsagenten die het ziekenhuis zowel geografisch als naar werking door en door kennen en op deze manier een meerwaarde kunnen betekenen bij interventies. Samenwerken met leveranciers van toegangscontrolesystemen doen we vooral in functie van de bedrijfszekerheid en functionaliteit, zeker voor een complex ziekenhuis met veel badgelezers en verschillende doelgroepen zoals eigen personeel, bezoekers, externe aannemers, studenten,…”

JCI -accreditering met aandacht voor brandrisico’s

“Wat betreft brandveiligheid zetten wij onder meer in op preventie via opslag- en gebruiksbeperking van gevaarlijke en/of brandbare stoffen. Daarnaast is er de nodige aandacht voor onderhoud van machines en toestellen ter preventie van mogelijke brand/vonkinitiatie. Tevens schenken wij aandacht bij ontwerp voor compartimentering (muren en deuren), inclusief regelmatig onderhoud. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid en performant branddetectiesysteem. Ook de opleiding van het personeel en de eerste interventieploeg wat betreft brand maken deel uit van de brandbeveiligingsmaatregelen evenals afspraken met brandweer over interventiemethodes. Op regelmatige basis vinden er inspecties plaats over de installaties en het brandbeveiligingsconcept door de interne preventiedienst, brandweer en de brandverzekering, inclusief herverzekeraar. Voorts beschikken wij over een JCI-accreditering die ook aandacht heeft voor brandrisico’s. Om het beeld compleet te maken: op regelmatige basis vinden er opleidingssessies plaats voor medewerkers rond het thema brandveiligheid, maar de aanwezigheid hierbij is eerder beperkt.”

Woonzorgcentrum Buitenhof Brasschaat kiest voor camerabewaking

“Wij hebben geen toegangscontrole maar beschikken wel over een cameracontrole. We zijn overtuigd van het afschrikelement van een camera. Vanwege onze afgelegen locatie in een doodlopende straat hebben wij sowieso weinig passage,” vertelt Kurt Stabel, directie Woonzorgcentrum Buitenhof in Brasschaat.
“Een aantal zones in het gebouw is beveiligd, het betreft dan met name de semi-gesloten afdeling voor dementerende bewoners. Wij maken wel gebruik van een meldkamer die rechtstreeks verbonden is met de brandweer. Ter bescherming van bewoners en als uitbraakcontrole plaatsen we zendertjes in polsbanden of op de kledij.”

Realistische brandoefeningen

“Wat betreft de brandveiligheid beantwoorden onze gebouwen aan de meest recente wetgeving en voorschriften met onder meer brandwerende deuren en compartimentering. Wij kijken er ook altijd op toe dat nieuwe bewoners geen snel brandbaar meubilair of toestellen meebrengen. Jaarlijks vindt er een brandoefening plaats. Tijdens de laatste brandoefening lieten we een rookmachine afgaan wat meteen een zeer realistisch beeld gaf van hoe het er bij een brand echt aan toe gaat. Wij hechten wij veel belang aan opleiding waarbij medewerkers onder meer de ganse evacuatieprocedure overlopen. Tenslotte: nieuwe medewerkers worden binnen de drie maand onderricht over alle noodprocedures.”
 

az Sint Blasius Dendermonde opteert voor badgesysteem en camera’s

“Wat betreft toegangscontrole werken we met een badgesysteem en daarnaast staan er ook verschillende camera’s in het ziekenhuis opgesteld. Deze systemen zijn vooral gelinkt aan afdelingen met extra risico’s voor patiënten en voor plaatsen die niet toegankelijk zijn voor onbevoegden,” vertelt Peter Bisschop, Technisch Facilitair Directeur bij az Sint Blasius.
“Een aantal zones is extra beveiligd: operatiekwartier, neonatale afdeling, verloskwartier, kleedkamers personeel, psychiatrie, geriatrie, IT en serverlokalen, apotheek,… Op de verpleegafdelingen worden er ook lussen gelegd zodat personen met een wegloopgedrag – of baby’s- een tag aankrijgen dat een alarm genereert wanneer de afdeling verlaten wordt. Het personeel heeft een badge waarmee zij bepaalde deuren met een badgelezer kunnen openen. Welke deuren zij kunnen openen is afhankelijk van hun functie en afdeling. Daarnaast is er ook een sleutelbeheer waardoor bepaalde personen ofwel een eigen (beveiligde) sleutel hebben van hun afdeling, ofwel toegang hebben tot een sleutelkast waardoor registratie mogelijk is van in- en teruggaven van de sleutel. We werken niet met externe bewakingsagenten. Leveranciers van toegangscontrolesystemen kiezen we op basis van hun service, mogelijkheid van het programma en gebruiksvriendelijkheid.”

Oefenen met brandblussers

“Het ziekenhuis heeft een branddetectiesysteem, de nodige blusmiddelen en een brandploeg om een brand te kunnen detecteren en aan een beginnende brand het hoofd te bieden. Er werd met de firma van de brandbeveiligingssystemen – branddetectie, brandblussers, automatische blusinstallatie, … een onderhoudscontract afgesloten. Hiernaast vindt ook een jaarlijkse keuring door een externe dienst voor technische controle plaats. Voor alle brandbeveiligingssystemen wordt er momenteel een inventaris opgesteld zodat onderhoud, herstellingen, keuringen kunnen opgevolgd worden. In het kader van JCI wordt er een programma uitgewerkt waarin alle elementen inzake brandveiligheid worden opgenomen. Wanneer er verbouwingen zijn of wanneer er wordt bijgebouwd, wordt de brandweer hier vooraf van op de hoogte gebracht en uitgenodigd om de plannen te bespreken. Hierbij wordt al nagegaan of ze akkoord zijn met de geplande bouwwerken. De wettelijk gevraagde keuringen worden door een EDTC uitgevoerd. Jaarlijks wordt er in samenwerking met de brandweer een opleiding rond brandveiligheid gegeven aan een deel van het personeel. Zij krijgen dan een theoretisch overzicht van brand en mogen ook in praktijk met brandblussers oefenen. Halfjaarlijks wordt er voor de nieuwe medewerkers een opleiding rond het intern noodplan georganiseerd.”
 

AZ St.-Elisabeth Herentals: ‘open’ huis met steeds meer afgeschermde zones

“Wij zijn als ziekenhuis nog steeds een ‘open’ huis dat voor iedereen toegankelijk is en moet zijn. We werken wel steeds meer met afgeschermde zones die enkel toegankelijk zijn voor bevoegden. Interne bewakingsagenten zien toe op het respecteren hiervan. Vanaf 21 uur gaan echter alle buitendeuren automatisch vast en kan men enkel het ziekenhuis betreden via spoedgevallen. Alle andere deuren zijn dan elektronisch bewaakt en genereren alarm naar bewaking bij forceren of te lang blijven open staan,” vertelt Danny Dockx, Facilitair Directeur bij AZ St.- Elisabeth Herentals.
“In ons operatiekwartier wordt geregistreerd wie, buiten eigen personeel en dokters, toegang heeft. Een aantal diensten heeft een balie waar bezoekers worden geregistreerd of tegengehouden. Tal van diensten en afdelingen zijn afgesloten voor externen en eigen personeel. Deze diensten zijn voorzien van toegangscontrole en soms ook nog parlefonie en deurbel. Een aantal diensten zijn eveneens voorzien van inbraakalarm en deurbeveiligingen. Wij hebben individuele toegangsbadges die gebruikt worden ter identificatie (foto+naam+ functie), tijdsregistratie en toegangscontrole in gebouwen en parking.”

Verplichte cursus brandveiligheid voor elke medewerker

“We beschikken over branddetectie in alle lokalen en sturing van branddeuren, automatische blusinstallaties in serverlokalen en belangrijke technische lokalen, voldoende signalisatie en draagbare blusmiddelen. Daarnaast speelt ook sensibilisering een belangrijke rol. Periodiek controles door de brandweer vinden plaats evenals inspectie bij het in gebruik nemen van nieuwe diensten of gebouwen. Wij vragen ook altijd voorafgaandelijk brandweeradvies bij het ontwerp van gebouwen. Bij ons is elke medewerker verplicht een cursus brandveiligheid te volgen en krijgt de kans zelf te blussen. Iedereen mag ook vrijwillig toetreden tot de interventieploeg en krijgt dan doorgedreven training bij een gespecialiseerd centrum.”
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie