Typ om te zoeken

Finance In the spotlight

Dienstencheques: wat is het effect op tewerkstelling en arbeidsongeschiktheid?

Delen

Het Kenniscentrum voor arbeidsongeschiktheid van het RIZIV organiseert vandaag 7 februari 2020, een seminarie rond de studie van Dulbea (ULB), met steun van het RIZIV: de verschillende effecten van tewerkstellingssubsidies in de dienstenchequesector in België, in het bijzonder op de arbeidsongeschiktheid. Hierbij de eerste resultaten en conclusies.

150 000, overwegend vrouwelijke, werknemers in de dienstenchequesector

Subsidies voor persoonlijke en huishoudelijke diensten worden gezien als een middel om:

  • een groot aantal lokale banen voor laagopgeleiden te creëren,
  • zwartwerk in deze sector terug te dringen;
  • te voorzien in de groeiende maatschappelijke behoefte voor dit soort diensten.

België is één van de landen die het verst is gegaan in de ondersteuning van de huishoudelijke diensten door de invoering van het systeem voor dienstencheques in 2004. Dit programma is een groot succes en biedt tot nu toe werk aan bijna 150.000 werknemers, voornamelijk vrouwen. Het is echter ook één van de sectoren die sinds 2003 de sterkste groei van het invaliditeitspercentage heeft gekend.

Deze studie van Dulbea wil een schatting maken van het effect dat het zijn van een huishoudhulp in het kader van het systeem voor dienstencheques heeft op de waarschijnlijkheid dat men werkt, werkloos of inactief is, maar ook arbeidsongeschikt of erkend is als invalide.

De methode

Om het causale verband in te schatten, gebruiken de auteurs de verschillende tijdstippen waarop huishoudsters begonnen te werken in het dienstenchequesysteem. De methode bestaat uit het vergelijken van de evolutie van de kans op werk, werkloosheid, inactiviteit, arbeidsongeschikt zijn of als invalide erkend zijn. De vergelijking gebeurt tussen vrouwen die al in het dienstenchequesysteem hebben gewerkt met vergelijkbare werknemers die nog niet als huishoudhulp hebben gewerkt.

De resultaten

Uit de resultaten blijkt in de eerste plaats dat deelname aan het dienstenchequesysteem de kans dat huishoudhulpen in (aangegeven) dienstverband zijn met 260 % verhoogt gedurende de 5 jaar die volgen op hun toetreding tot het systeem. Hun kans op werkloosheid of inactiviteit daalt met respectievelijk 201 % en 76 %.

De resultaten wijzen erop dat het systeem voor dienstencheques erin geslaagd is laaggeschoolde vrouwen duurzaam uit de werkloosheid, het zwartwerk en de inactiviteit te halen, maar alleen ten voordele van gesubsidieerde werkgelegenheid in de sector van de dienstencheques.

Deze studie toont ook aan dat tewerkstelling in dienstencheques een negatieve invloed heeft op de gezondheid van de gesubsidieerde werknemers, vooral door een verhoogd risico op musculoskeletale aandoeningen. Dit vertaalt zich in een toename van de kans op arbeidsongeschiktheid of invaliditeit voor huishoudhulpen met respectievelijk 25,9 % en 18,8 % gedurende de vijf jaar die volgen op hun toetreding tot het systeem.

Initiatieven ontwikkelen om invaliditeit in de dienstenchequesector structureel te verminderen

Het is de uitdaging om de dienstencheques niet in twijfel te trekken. Ze zorgen voor veel banen en bieden werknemers in de sector een echte sociale statuut. Het echter wel duidelijk dat er een dringende behoefte bestaat om de impact van deze activiteit op de gezondheid van vrouwelijke werknemers nauwkeuriger te analyseren en meer initiatieven te ontwikkelen om het aantal mensen in invaliditeit in de sector van de dienstencheques structureel te verminderen.

Geef een reactie