Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Foutloze bedeling individuele medicatievoorbereiding door KB

Delen

“Individuele medicatievoorbereiding (IVM) wordt omschreven als de handeling waarbij een of meerdere geneesmiddelen uit hun primaire verpakking worden verwijderd en vervolgens, indien nodig, samengevoegd in een enkele gesloten verpakking voor individuele toediening”, vervolgt Vereycken. “Deze verpakkingen zijn bestemd voor een individuele patiënt op een bepaald tijdstip. De afgeleverde IMV-verpakkingen moeten bestemd zijn voor een gebruik binnen de 14 dagen. Als overgangsmaatregel wordt deze termijn de eerste twee jaar verlengd tot 30 dagen. Het besluit is van toepassing op zowel de geautomatiseerde als de manuele IMV.”
 

Schriftelijke toestemming patiënt

“IMV mag uitgevoerd worden door een persoon die gemachtigd is geneesmiddelen af te leveren aan het publiek. In dit geval betreft het dus zowel de apotheker van een voor het publiek opengestelde officina als de ziekenhuisapotheker. IVM is niet alleen van toepassing op apothekers, maar ook personeel van rusthuizen en ambulante patiënten met polymedicatie. IMV kan er onder andere voor zorgen dat personen langer thuis behandeld kunnen worden, overconsumptie beperken, medicatiefouten opsporen en bijgevolg medicatie gerelateerde complicaties vermijden, enzovoorts. Uiteraard dient de patiënt voor de opstelling van het dossier voortgezette zorg zijn schriftelijke toestemming te verlenen.”
 

WZC Avondrust kiest voor gerobotiseerde medicatiebedeling van HD MEDI

“Tot vorig jaar werd de medicatie door het verplegend personeel klaargezet. Dit was een zeer arbeidsintensief gebeuren”, vertelt Bruno Vandemoortel, Directeur bewonerszorg van WZC Avondrust uit Jabbeke. “Het klaarzetten van de medicatie gebeurde dan ook dagelijks en omvatte toch al snel een uur of vier. Tijdens het klaarzetten werd het personeelslid regelmatig tijdens zijn/ haar werkzaamheden onderbroken om familie of huisartsen te woord te staan of door beloproepen. Hieruit bleek dat het foutief klaarzetten van medicatie steeds om de hoek loerde,” volgens Vandemoortel.
 
“Om de fouten tot het minimum te beperken en om de werkinvestering anders te oriënteren hebben we na grondig onderzoek gekozen voor een gerobotiseerde medicatiebedeling van HD MEDI. Gerobotiseerde medicatiebedeling bestaat hierin dat wij nu dagelijks door onze apotheek beleverd worden. Uniek hieraan is dat elke bewoner zijn medicatie krijgt in een zakje per toedieningsmoment. Tevens staan de naam van de bewoner, kamernummer, tijdstip en de inhoud van het zakje duidelijk op het zakje vermeld. Voor elke toediening wordt er een controle uitgevoerd op basis van het medicatiedossier.”
 

Zeer lage foutenlast

“Tot op de dag van vandaag hebben wij nog geen fouten vastgesteld bij het puur gerobotiseerd leveren. Bij discussie kan men vanuit de apotheek een foto afleveren ter controle. Als er fouten opduiken heeft het altijd te maken met een menselijke manipulatie. Het grote voordeel is een zeer lage foutenlast en een zeer grote tijdswinst voor de verpleegkundigen op de werkvloer”, besluit Bruno Vandemoortel.
 

BAXTER
De Geneesmiddelen Distributie Systemen Baxter FDS II PROUD

“De voordelen van blisterverpakkingen voor geneesmiddelen zijn duidelijk: de patiënten krijgen hun vooraf gedoseerde geneesmiddelen in een hygiënische verpakking met daarbij alle nodige informatie om ze in te nemen. Dat ontlast in de eerste plaats het verzorgend personeel. Maar een blisterverpakking heeft pas echt zin als het procedé volledig geautomatiseerd is. Alleen zo kan de veiligheid en de snelheid duidelijk verhogen, iets waar alle betrokken partijen baat bij hebben,” vertelt Stéphane Demullier, Head of Key Account Management bij Baxter Belgium. “Dankzij de technologie van de generatie verpakkingsautomaten voor blisterverpakkingen van orale tabletten, FDS II PROUD, bereikt de doseerveiligheid een hoger niveau. De automaten produceren gepersonaliseerde, gedetailleerde en hygiënische zakjes. De Baxter FDS II PROUD maakt een unitaire, gecombineerde of multipele blisterverpakking mogelijk. De blisterverpakking voor geneesmiddelen bevat alle informatie nodig voor een veilige en doeltreffende toediening: naam van de patiënt, naam van de geneesmiddelen, datum en tijd van de iname, vervaldatum, lotnummer, streepjescodes, aanbeveling, …”
 

Verzorging patiënt naar een hoger kwalitatief niveau

“Met het gebruik van een verpakkingsautomaat, staat u niets meer in de weg om de verzorging van de patiënten naar een hoger kwalitatief niveau te brengen dat voldoet aan verschillende doelstellingen. Het verplegende en farmaceutische personeel wordt doeltreffender ingezet omdat een groot deel van de handenarbeid verdwijnt. Het personeel kan zich dus concentreren op zijn kerntaken. Voorts is er een daling van het risico van medicatiefouten omdat het systeem een procesveiligheid in de volledige blisterketen garandeert. Daarnaast is er een verbeterde controle van de geneesmiddelen dankzij de volledige elektronische documentatie want iedere arbeidsfase wordt gedocumenteerd en heel wat gegevens op de blisterstrips kunnen afgedrukt worden. Tenslotte biedt het systeem een duidelijke geneesmiddelentherapie want de automaat kent alle antwoorden op de vragen: wat heeft elke patiënt gekregen, om welk uur en in welke hoeveelheid. De automaten passen zowel voor een gebruik in ziekenhuisapotheken als in dispensing centra voor rust- en verzorgingstehuizen,” besluit Stéphane Demullier.
 

Vanas

Vanas Engineering kan al meer dan 60 jaar beroep doen op zijn logistieke ervaring
In 2002 is de divisie Vanas Medical opgestart, met als resultaat dat er tot op heden 285 installaties geplaatst zijn, verdeeld over 81 Belgische ziekenhuizen. De lokale aanwezigheid, service – 7/7 met 12 programmeurs en 10 techniekers – en flexibiliteit van zowel hard- als software hebben tot dit succes bijgedragen.
 
De installaties worden op verschillende afdelingen geplaatst zoals spoed, intensieve zorgen, operatiekwartier, oncologie, noodapotheek, hartbewaking, … maar ook op verschillende verpleegafdelingen. Na toegangscontrole, selectie van de patiënt en het product wordt de toegang tot het product vrijgegeven. Afhankelijk van het gewenste veiligheidsniveau, krijgt men toegang – via LED indicatie – tot de lade, het product of zelfs de eenheid. Deze info wordt vervolgens doorgestuurd naar het Ziekenhuis Informatie Systeem. Er zijn reeds verschillende koppelingen gerealiseerd met Infohos, Cegeka, Polymedis, Medsoc, Infomedic en universitaire pakketten.
 
Er zijn verschillende gebruikersprofielen mogelijk, waardoor niet iedereen toegang heeft tot alle producten. De ziekenhuisapotheker bepaalt wat men in de Vanaskast wenst te plaatsen. Dit kan zowel medicatie, medisch materiaal als verbruiksproducten – bijvoorbeeld gipsen – zijn.
 

Op maat van de klant

De kasten worden steeds op maat van de klant ontworpen, in functie van de medicatie, beveiligingsniveau en beschikbare ruimte. Ook de software bestaat uit een 100-tal parameters waardoor de klant zelf zijn gewenste werkwijze kan bepalen.
De belangrijkste voordelen van een Vanaskast zijn:
• Toegangscontrole
• Controle op verbruik en voorraad
• Inperken van geneesmiddelenmisbruik
• Optimalisatie voorraadbeheer
• Verschillende beveiligingsniveaus (zelf per unitdose)
• Automatische herbevoorradingslijsten
• Minder administratie waardoor meer tijd beschikbaar komt voor de echte kerntaken van apothekers en verpleegkundigen
• Decentrale medicatievoorraad
• 24/24 beschikbaar
• Vlotte behandeling van retours
• Mogelijke integratie met het elektronisch voorschrift
• Uitgebreide rapporteringstools
• Beperking financiële verliezen door niet registratie
• Modulair en flexibiliteit
• Verhoging patiëntveiligheid
• Service 7/7
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie