Typ om te zoeken

ICT

Hervorming praktijkpremie & impact op ziekenhuis-ICT 

Delen

Sedert 1 juli zijn de nieuwe regels rond de praktijkpremie voor huisartsen in voege. Het gaat om een forfaitair bedrag dat het RIZIV vanaf 2016 jaarlijks betaalt aan huisartsen om de werking van hun praktijk en het gebruik van e-diensten te ondersteunen. Met de hervorming van de geïntegreerde praktijkpremie wil de overheid het gebruik van eHealth-diensten en het EMD stimuleren. Het is in elk geval een stap in de goede richting, maar tegelijkertijd is er ook nog een lange weg te gaan. 
 
We spraken erover met Herwig Van Pottelbergh, al veertig jaar huisarts en actief in de Telematicacommissie en Domus Medica, een van de stuwende krachten achter de hervorming van de praktijkpremie.
 

Hogere premie voor huisartsen die het EMD echt gebruiken

“Vroeger waren er drie verschillende premies”, legt Herwig Van Pottelbergh uit. “De praktijkpremie bedroeg ruim 1.600 euro, de telematicapremie was goed voor 817 euro en ten slotte de SUMEHR-premie, die sinds vorig jaar goed is voor 500 euro. De grote lacune van het oude systeem was dat een huisarts eigenlijk weinig of niets hoefde te doen om recht te hebben op deze premies. Enkel voor de SUMEHR-premie moest een huisarts effectief actie ondernemen. Om de telematicapremie te ontvangen volstond het om het programma aan te kopen, maar je hoefde het zelfs niet te gebruiken. Domus Medica, die de belangen van huisartsen behartigt in Vlaanderen, heeft lang aangedrongen om niet enkel het bezit van het elektronisch medisch dossier (EMD) te vergoeden, maar ook het effectieve gebruik ervan. Premies zijn immers het vliegwiel voor het gebruik en de inburgering van zulke zaken. En de overheid heeft uiteindelijk oren gehad naar het betoog van Domus Medica. Vanaf 1 juli 2016 is er één globale premie met twee onderdelen: een vaste premie voor praktijkondersteuning en een tweede premie met de nadruk op het gebruik van het EMD. Een huisarts kon vroeger genieten van premies voor een totaalbedrag van bijna 2.500 euro, en zelfs 3.000 euro als je de SUMEHR-premie meerekent. Dat bedrag kan nu gevoelig oplopen tot 5.050 euro, een stijging van maar liefst 40%. Het grote verschil is wel dat een huisarts er nu ook werkelijk iets voor moet doen en dat is alleen maar een goede zaak.”
 

Zes parameters bepalen het totaalbedrag van de premie

“In het nieuwe systeem wordt er gemeten op een zestal parameters. Voor elke parameter zijn er minimumwaardes bepaald waaraan een huisarts moet voldoen om recht te hebben op een hogere premie. Met Domus Medica hebben we ervoor geijverd om ook normen toe te voegen voor het correct registreren, zodat je ook beloond wordt als je het programma correct gebruikt, maar de zes weerhouden parameters zijn allemaal outcome parameters:
 

  • Een eerste parameter is het gebruik van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift. Als een huisarts minstens 25% van zijn voorschriften via Recip-e verstuurt, haalt hij de vereiste drempel.
  • Als tweede parameter hebben we het aanvragen van terugbetalingen van geneesmiddelen. Het volstaat om minstens 50% van de aanvragen via de dienst Hoofdstuk IV van MyCarenet te doen om de minimumdrempel te overschrijden.
  • Als een huisarts minstens 20% van zijn facturen voor raadplegingen voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming via de dienst eFact van MyCarenet factureert, haalt hij ook de minimumdrempel voor deze parameter.
  • Wat de parameter geïnformeerde toestemming (informed consent) betreft, is het voor een huisarts voldoende dat er 25% toestemmingen geregistreerd staan van zijn patiënten met een GMD in 2015. Het heeft geen belang wie deze toestemming opgeladen heeft.
  • Als een huisarts voor minstens 20% van zijn patiënten een SUMEHR heeft opgeladen via de digitale platformen Vitalink, RSW of Abrumet, kan hij andermaal een voldoende scoren op deze parameter.
  • En de laatste parameter is het gebruiken van MyCarenet voor het elektronisch beheer van de GMD-honoraria.

 
Voor het behalen van deze parameters moet een huisarts echt wel de nodige moeite doen, maar tegelijkertijd zijn alle minimumdrempels perfect haalbaar. Als een huisarts 3 parameters behaalt, ontvangt hij 3.400 euro. Als hij 5 parameters haalt, krijgt hij 4.550 euro en als hij daarbovenop ook nog eens minstens 200 burgers met een SUMEHR heeft opgeladen voor het einde van dit jaar, krijgt hij nog eens 500 euro extra.”
 
Voor het behalen van deze parameters moet een huisarts echt wel de nodige moeite doen, maar tegelijkertijd zijn alle minimumdrempels perfect haalbaar. 
 

Huisarts als spilfiguur van informatie-uitwisseling

Het kritieke punt in heel het eHealth-verhaal is dat artsen overtuigd moeten worden om het EMD te gebruiken. Daarom is informatie brengen en opleidingen geven van cruciaal belang. “Op dat vlak doen Domus Medica en éénlijn.be belangrijke inspanningen”, legt Herwig Van Pottelbergh uit. “Er zijn opleidingen beschikbaar per programma zodat elke huisarts perfect geïnformeerd kan worden op elk domein. Vandaag gebruikt het merendeel van de artsen het EMD al, maar tot voor kort werd dit vaak enkel als postbus gebruikt om brieven en laboverslagen te ontvangen. Heel wat artsen deden weinig moeite om correct te registreren. De registratie gebeurde te vaak in vrije tekst en dus niet gestructureerd. Nochtans is gestructureerd registreren een must om gegevens te kunnen exporteren en communiceren. We kunnen dus wel spreken over een ware paradigmashift voor huisartsen. In het verleden zaten huisartsen louter aan de ontvangende kant. Ze waren zelf geen producent van gegevens. Dat is nu verleden tijd. De huisarts is nu meer dan ooit de spilfiguur voor informatie-uitwisseling. Hij is de enige die een echt overzicht heeft op de informatie.”
 
We kunnen dus wel spreken over een ware paradigmashift voor huisartsen. In het verleden zaten huisartsen louter aan de ontvangende kant. 
 

De resultaten zijn er na jarenlang werk

Alle inspanningen van de laatste jaren beginnen nu ook echt hun vruchten af te werpen. De cijfers van de laatste maanden bewijzen het. Eind juni werden er zo al 685.000 SUMEHRS ingediend. Het elektronisch verlengen van het GMD wordt nu al gebruikt door 2.200 huisartsen, goed voor 25% van het totaal. Er zijn al 750.000 elektronisch facturen binnengekomen bij de mutualiteiten. En het elektronisch voorschrift wordt al gebruikt door 45% van alle huisartsen. Alleen het aanvragen van terugbetalingen van geneesmiddelen via de dienst Hoofdstuk IV loopt een beetje achter. Slechts 13% van alle huisartsen maakt hier vandaag gebruik van.
 
Eind juni werden er zo al 685.000 SUMEHRS ingediend. 
 
Herwig Van Pottelbergh: “Algemeen zien we dat de eHealth-diensten sterk in de lift zitten. Stilaan komt alles in een stroomversnelling en dat is een werk van jaren. Er is met veel vallen en opstaan gewerkt aan de technische constructie, maar nu kunnen we zeggen dat de meeste eHealth-diensten en de meeste EMD’s op punt staan. Hier en daar zijn er nog kleine bijsturingen nodig, maar het grootste gedeelte zit echt wel goed in elkaar.”
 

Gezondheidszorg is veranderd

Zeggen dat het recente succes van de eHealth-diensten te wijten is aan de hervorming van de praktijkpremie is te kort door de bocht. Het besef dat eHealth een absolute voorwaarde is om te komen tot een nieuwe vorm van zorg waarbij informatiedeling een kernelement vormt, is al langer groeiende. Iedereen voelt dat de gezondheidszorg aan het veranderen is. “Er is vandaag een overdaad aan informatie”, zegt Herwig Van Pottelbergh. “Veertig jaar geleden, toen ik mijn eerste stappen zette in het vak, werden alle papieren van een patiënt in een envelop gestoken. Twee schuiven waren toen genoeg om alle documenten van alle patiënten te bewaren. Nu zit je met zoveel info dat je ze niet meer kan beheren zonder een goed gestructureerd EMD. Bovendien heb ik ook de geneeskunde sterk zien veranderen in de voorbije veertig jaar. De geneeskunde is veel performanter geworden en er zijn veel meer mogelijkheden op vlak van medicatie, therapieën, enz. Als arts is het onmogelijk om dat nog allemaal te weten en te onthouden. Gelukkig geeft het EMD een huisarts toegang tot dossierbegeleiding via evidence based praktijkrichtlijnen. Artsen beseffen al lang dat informatiedeling nodig is en dat ze daarvoor zelf inspanningen moeten leveren. Vroeger moesten artsen enkel voor zichzelf noteren nu moeten ze ook voor anderen registreren. Vandaar dat afspraken over hoe er gestructureerd geregistreerd moet worden zo belangrijk zijn. De oppositie die er enkele jaren geleden nog bestond, is eigenlijk helemaal weggeëbd. Er is enkel nog een vraag naar gebruiksvriendelijke software.”
 

De impact voor ziekenhuizen

Herwig Van Pottelbergh: “De hervorming van de praktijkpremie en het groeiend aantal eHealth-activiteiten zullen ook invloed hebben op de communicatie tussen huisartsen en ziekenhuizen. Er is nood aan meer informatie-uitwisseling tussen artsen en ziekenhuizen. Zorginstellingen van de tweede en de derde lijn moeten leren om alle brieven van een patiënt te versturen naar de EMD-houder. Alleen zo kan de huisarts zijn rol als spilfiguur echt waarmaken. Het is de bedoeling dat alle info van de tweede en derde lijn automatisch in het EMD wordt opgeslagen. Het gebeurt te vaak dat informatie niet naar de arts wordt doorgestuurd en dat kan niet de bedoeling zijn.”
 
Waar huisartsen vooral nog moeten leren om info te versturen, moeten ziekenhuizen leren om info te ontvangen.”
 
“Daarnaast moeten de huisartsen ook leren om zelf alle info door te sturen naar de tweede en derde lijn. Ook de voorschriften en aanvragen voor pakweg kine, medicatie, verpleging, enz. moeten door de huisarts doorgestuurd worden. En daarvoor heeft de arts verschillende werkmiddelen ter beschikking, zoals het SUMEHR, het elektronisch medicatieschema van Vitalink, Vaccinnet, enz. Waar huisartsen vooral nog moeten leren om info te versturen, moeten ziekenhuizen leren om info te ontvangen. Vandaag is het zo dat de IT van de huisartsen voorloopt op dat van ziekenhuizen. Tot voor kort hadden ziekenhuizen enkel een departementaal documentendossier dat eigenlijk een verzameling was van brieven, zonder medicatieschema, diagnoselijst, enz. Ziekenhuizen zullen moeten leren om meer te structureren en om info te gebruiken vanuit het EMD. Hiervoor zal in vele gevallen ook een ingrijpende wijziging nodig zijn in de achterliggende IT-infrastructuur.”
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie