Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Indaver: maximale energierecuperatie uit verbranding risicohoudend medisch afval

Delen

“RMA houdt een hoog risico in, omdat het een microbiologische of virale besmetting, een vergiftiging of een verwonding kan veroorzaken. Het kan ook gaan om afvalstoffen die om ethische redenen een bijzondere behandeling vereisen. Zo kan RMA contaminanten bevatten zoals de ziekenhuisbacterie, virussen of kwik. In het typische geelkleurige RLA-vat zitten onder andere scherpe voorwerpen, pathogenen, anatomisch afval en prothesen.”
 

Autoclaaf geen volwaardige alternatief

indaver,uza,afval“We zijn niet over één nacht ijs gegaan bij de investering van MediPower® en hebben ook gekeken of er alternatieven voorhanden waren. Alle mogelijke technieken werden naast elkaar gezet en getoetst aan de definitie van duurzaam afvalbeheer. Een mogelijkheid was het inzetten van autoclaven. Heel wat Duitse en Franse ziekenhuizen maken gebruik van autoclaven, al dan niet op hun eigen sites. Het belangrijkste nadeel is dat deze voorbehandelingstechniek enkel pathogenen vernietigt in het RMA, waarna een residu overblijft dat alsnog thermisch verwerkt dient te worden. In de MediPower® vindt er een verbranding plaats in een draaitrommeloven bij een temperatuur van 1000°C tot 1200°C en garandeert daarbij een zoveel mogelijke vernietiging van alle contaminanten. Om al die redenen kunnen we stellen dat MediPower® de Best Beschikbare Technologie is voor RMA-verwerking.”
 

Meetportieken

“In een samenwerkingsverband met geregistreerde inzamelaars staan zij in voor een efficiënt ophaalsysteem van het medisch afval en staat Indaver in voor de verwerking ervan. Daarnaast heeft Indaver ook een partnership met een aantal ziekenhuizen – zoals UZA – waarbij we instaan voor de volledige keten: van inzameling, ophaling tot de verwerking van het medisch afval. Eenmaal de gesloten eenmalige verpakkingen op onze site in Antwerpen toekomen, voeren we steeds diverse controles uit. Zo screenen we onder meer op radioactiviteit via meetportieken bij de aanvoer. Gevaarlijke bestanddelen als kwik en cytostatica verwerken we veilig tijdens verbanding bij verhoogde temperaturen in de draaitrommeloven. Er is steeds een scherpe controle zodat de uitstoot onder het wettelijke minimum blijft.”
 

Slimme acties beperken verdoken kosten

indaver,uza,afval“Wat betreft het luik afval hebben ziekenhuizen te maken met diverse kostensoorten: de interne verzamel-, de verpakkings-, de vervoer- en de verwerkingskost. De verwerkingskost is goed voor 1/3de van alle kosten. Ziekenhuizen kunnen nog slimmer afval inzamelen en wij helpen hen daarbij. Enkele mogelijkheden zijn een grondige sortering aan de bron, andere (kunststof) en grotere recipiënten, de sensibilisatie van personeel, herinrichting van het containerpark, enz.”
 

Restwarmte nuttige ingezet

“De capaciteit van Medipower® bedraagt 30.000 ton RMA op jaarbasis. Voor wat betreft het aanvoervolume zitten we op schema maar we streven nog naar een meer homogene input. De stroom die wordt opgewekt tijdens de thermische verwerking gebruiken wij voor de verwarming van de eigen gebouwen en buurtbedrijven zoals het ontwateringsbedrijf Amoras. We voeren momenteel verkennende gesprekken met de gemeente Stabroek voor het realiseren van een warmtenetwerk. Met de warmte die we nu recupereren uit MediPower® en twee andere draaitrommelovens, kunnen we energie leveren voor 14.000 gezinnen. Op die manier zorgen we ervoor dat afval niet langer een probleem is, maar wel een bron voor nieuwe energie” besluit Alain Konings.
 

RMA-verwerking in Wallonië en Brussel

“Vlaanderen en Wallonië geven een eigen invulling aan de vernietiging van RMA. Terwijl Vlaanderen inzet op veilige/volledige verbranding in draaitrommelovens wordt RMA in Wallonië verwerkt in ‘klassieke’ huisvuilverbrandingsoven’ via roosterovens. Het belangrijkste nadeel bij deze laatste is dat 1 à 3 % van het RMA onverbrand blijft. In het Brusselse gewest wordt er zowel van de techniek van draaitrommelovens als roosterovens gebruik gemaakt.”
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie