Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Mensen warm maken voor een job in de zorg- of welzijnssector

Delen

“Er is nog veel werk aan de winkel. Vooral wat betreft het invullen van vacatures in woonzorgcentra en in de thuiszorg. Eén van de oorzaken hiervan ligt bij de stageindeling tijdens de opleiding verpleegkunde. Voor hun eerste stage zijn de leerlingen vaak actief in een woonzorgcentrum. Doordat ze nog onvoldoende ver staan met hun opleiding, kunnen ze niet de volle verantwoordelijkheid in een wzc zien en beleven, en daardoor krijgen ze een vertekend beeld. We moeten erkennen dat jongeren op dat moment nog niet altijd klaar zijn om het verantwoordelijke werk in een woonzorgcentrum naar behoren uit te voeren. Oudere verpleegkundigen, met heel wat meer levenservaring, voelen zich er meer thuis. Het zou meer opleveren om derdejaar studenten verpleegkunde stage te laten lopen in een woonzorgcentrum. Mogelijks krijgen ze dan wel de smaak te pakken en kiezen ze voor deze zorgomgeving. Het werk in zowel woonzorgcentra als instellingen voor geestelijke gezondheidszorg wordt zwaar onderschat. Ik heb dan ook alle respect voor de medewerkers die hier actief zijn.”

Zorgproces innoveren

“Vanuit een Vlaams overlegplatform ‘Promotie Zorgberoepen’ komen vertegenwoordigers van onder andere het onderwijs, verpleegkunde, de verzorging, de VDAB en Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding, tien keer per jaar bij elkaar. Naast de inspanningen voor een grotere instroom in de zorgopleidingen, liggen er nog tal van andere oportuniteiten. Zo is er nog heel wat ruimte om het arbeidsproces verder te innoveren, zonder dat we het menselijke aspect uit het oog mogen verliezen. Daarnaast pleit ik ook voor meer samenwerkingsverbanden tussen woonzorgcentra, thuiszorg en ziekenhuizen. Hoewel ze op het vlak van vacatures vaak in dezelfde vijver vissen, zou een uitwisseling van medewerkers en deskundigheid zeer verrijkend zijn voor alle partijen. In feite komt het er op neer om de zorgnood in een regio te detecteren en op basis daarvan medewerkers te zoeken en zo optimaal in te zetten. Het is jammer dat een zorgkundige die fulltime wil werken hiertoe de kans niet zou krijgen omwille van budgettaire redenen. Gedeelde aanstellingen moeten hier heil brengen.”

Rolmodellen gewenst

“Ik ben ook een pleitbezorger voor een grotere instroom van mensen uit etnische culturele minderheidsgroepen. In een maatschappij die steeds meer ‘verkleurt’ is het niet meer dan logisch dat ook meer medewerkers van allochtone afkomst in de zorg actief zijn, niet alleen omwille van de tekorten, maar vooral ook om kwaliteitsvolle zorg voor iedereen te garanderen. Om de attractiviteit van zorgberoepen te verhogen, is het sterk aangewezen om vanuit persoonlijke verhalen te vertrekken. Op dat vlak kunnen rolmodellen zeker een belangrijke functie vervullen.”

Inleefmomenten

“Om nog meer mensen te laten proeven van de werkomgeving in zorg of welzijn openen meer 300 instellingen hun deuren om individuele geïnteresseerden of groepen een zogenaamd inleefmoment te laten beleven. Een inleefmoment geeft aan iedereen de kans om in de instelling kennis te maken hoe het er in de zorg aan toegaat en wat de specifieke eigenschappen zijn van bepaalde beroepsgroepen. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een zorgkundige en een verzorgende? Wat doet een ergotherapeut precies? Is verpleegkunde iets voor mij? Hoe het inleefmoment concreet verloopt, hangt helemaal af van de instelling en van de diverse mogelijkheden,” besluit Lon Holtzer.
Meer info over de campagne ‘Een zorgjob: ik ga ervoor’: www.ikgaervoor.be
Organisaties die inleefmomenten willen aanbieden vinden hierover info op  www.ikgaervoor.be/pro

Kader: tewerkstelling in de zorgsector

70% van de verpleegkundigen zijn actief in ziekenhuizen; 20% in woonzorgcentra; 9% in de thuiszorg en 1% in andere organisaties

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie