Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Milieucoördinator in ziekenhuizen: aanspreekpunt voor milieuzorg en bioveiligheid

Delen

“De functie van de milieucoördinator is daarom niet eenduidig te omschrijven, maar moet afgestemd worden op de bedrijfsspecifieke situatie. VMx vzw, de beroepsvereniging van milieuprofessionals, verwijst naar een aantal documenten die een beeld geven van de functie en van de taken van de milieucoördinator. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de wetgeving. De wetgeving beschrijft de basistaken van de milieucoördinator, het minimum aantal werkbezoeken per jaar en de manier waarop een milieucoördinator kan aangesteld worden. De code van goede praktijk heeft de ambitie een leidraad te zijn voor de milieucoördinator. Deze code is eerder richtinggevend en dient in de eerste plaats aangepast te worden aan de specifieke noden én milieustatus van elke inrichting.”
In eigen beheer of outsourcen?
“Milieuzorg is een programma én een kapstok waaronder heel wat domeinen vallen: milieuvergunningen (straks: omgevingsvergunningen) aanvragen, implementeren en blijven naleven. Heel specifiek voor de zorgsector komt dit onder meer neer op het uitvoeren van emissiemetingen, zoals de monitoring van diverse vuilvrachten in het bedrijfsafvalwater, de controle op radioactieve afvalstoffen, de toepassing van de diverse decretale verordeningen, de handhaving van de wetgeving en milieunormen, het opzetten van een programma van doorgedreven energiebeheer, enz. Kortom milieu is belangrijk thema in ziekenhuizen: het aanvragen van een milieuvergunning dient zo optimaal mogelijk te gebeuren, terwijl anderzijds de voorwaarden van de milieuvergunning maximaal dienen gerespecteerd te worden. Immers, zonder een milieuvergunning kan een bedrijf, dus ook een ziekenhuis, niet eens functioneren. Milieuvergunningen voor ziekenhuizen worden toegekend voor een periode van maximaal 20 jaar. In ziekenhuizen die milieu in eigen beheer uitvoeren, valt dit departement vaak samen met dat van de veiligheidspreventie. In de praktijk blijken vele ziekenhuizen het milieudepartement te outsourcen. Hierdoor wordt niet alleen de eigen workload van het milieuzorg programma voor een belangrijk deel afgebouwd en/of toegewezen aan gespecialiseerde milieubureaus; ook de decretaal opgelegde milieuaansprakelijkheid wordt hiermee uitbesteed naar de externe milieucoördinator. Omdat iedere ziekenhuisomgeving verschillend is en andere kwalitatieve en kwantitatieve gevoeligheden en noden heeft, is het van elementair belang dat de externe milieucoördinator maatwerk kan leveren. Het terugvallen op algemene standaard aanpakconcepten is uit den boze.”
Milieu en bioveiligheid
“De milieucoördinator zorgt voor en werkt actief mee aan een gezonde en milieubewuste werkomgeving, door het opvolgen van alle relevante wetgeving, het formuleren van adviezen en implementeren van actieplannen ter bevordering van een milieuvriendelijke en veilig klimaat van het ziekenhuis. We mogen immers evenmin uit het oog verliezen dat de werkomgeving in een ziekenhuis meteen ook de leef- en herstelomgeving is voor de patiënten en residenten. De milieucoördinator heeft meteen ook een voorbeeldfunctie en zorgt dat hij binnen het ziekenhuis bekend staat als aanspreekpunt voor milieu en bioveiligheid. Daarnaast geeft de milieucoördinator ook advies bij aankoop van alle arbeidsmiddelen die een impact kunnen hebben op milieu en bioveiligheid. Hij begeleidt de organisatie ook in het duurzaam beheer van haar milieuvergunningen: dit wordt enerzijds ingevuld doordat de milieucoördinator mee verantwoordelijk is voor het lange termijn investeringsplan, en dus voor de hieraan gerelateerde adviezen aan het management van het ziekenhuis. Anderzijds is de milieucoördinator verantwoordelijk voor het melden van de kleine en grote wijzigingen van de milieuvergunning aan de hiervoor bevoegde overheden. Ten slotte wat betreft woonzorgcentra: zij hebben vanzelfsprekend ook een milieuvergunning nodig maar zijn niet in alle domeinen even milieuvergunningsplichtig. Woonzorgcentra doen dan ook doorgaans een beroep op een milieudeskundige. Omdat de wetgeving omtrent milieu voortdurend evolueert, is het evenwel zaak om permanent de vinger aan de pols te houden,” besluit Geert Bogaert.
 
 
Quote: “De milieucoördinator zorgt voor en werkt actief mee aan een gezonde en milieubewuste werkomgeving, door het opvolgen van alle relevante wetgeving, het formuleren van adviezen en implementeren van actieplannen ter bevordering van een milieuvriendelijke en veilig klimaat van het ziekenhuis.”
 
 
 

Tags:

Geef een reactie