Typ om te zoeken

Overige

“Mobiele toestellen moet je desinfecteren”

Delen

Mobiele apparaten zoals laptops en gsm’s zijn in de zorgsector niet meer weg te denken. Ze kunnen echter ook een bron van infecties vormen. Een goede hygiëne is daarbij belangrijk, zowel voor de patiënt als de zorgmedewerker. NVKVV werkte richtlijnen uit en zorgt voor sensibilisering.  

Guido Demaiter en Pedro Braekeveld bij overdracht van voorzitterschap WIN

Pedro Braekeveld was tot eind vorig jaar voorzitter van de WIN of de Werkgroep Infectiebeheersing van NVKVV, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en  

verpleeg- en ziekenhuisassistenten. “In 2014 werkten we richtlijnen uit voor het gebruik van mobiele IT toestellen, in 2017 kwam er een revisie. We richten ons daarbij naar ziekenhuizen en woonzorgcentra. Het gebruik van mobiele IT toestellen neemt immers nog steeds toe. Ze worden bijvoorbeeld ingeschakeld voor administratie of voor het opvolgen van het elektronisch patiëntdossier en zullen in de toekomst nog aan belang winnenLet wel, NVKVV raadt het gebruik alleen aan als het voor de patiënt of de bewoner een meerwaarde is. In een zorginstelling is een veilig gebruik extra belangrijk. We hameren op het desinfecteren en de handhygiëne voor en na het gebruik. Ook raden we aan minstens één keer per dag het toetsenbord of de telefoon te reinigen met een ontsmettingsmiddel dat daarvoor geschikt is. Alcohol kan schadelijk zijn, dus je kiest beter een andere product, maar dat moet voldoende actief zijn. Onze richtlijnen bevatten dus heel concrete tips. 

Risico’s 

Een goede hygiëne is belangrijk voor de patiënt of bewoner omdat die misschien verzwakt is en daardoor vatbaarder is voor infecties. Het biedt ook de zorgmedewerkers meer veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan een net opgenomen patiënt die besmet is met een pathogeen maar bij wie de diagnose nog niet is gesteld. Als je de handhygiëne niet correct toepast en daarna je smartphone gebruikt, of de telefoon van de afdeling, dan kan er contaminatie ontstaan. Als een collega later hetzelfde klavier gebruikt, kan ook hij besmet raken. Het toont aan dat mobiele IT een doorgeefluik kan zijn”, aldus Pedro Braekeveld. NVKVV raadt ook aan om te investeren in toestellen die grondig en gemakkelijk te reinigen zijn. Medische toetsenborden zijn glad en hebben geen losse knoppen. Soms hebben ze een specifieke coating en kan je ze in een badje onderdompelen. Een gsm kan je bijvoorbeeld in een doorschijnend hoesje stoppen zodat de toetsen proper blijven. Het hoesje is gemakkelijker schoon te maken. 

Sensibilisering 

NVKVV werkt ook aan verdere sensibilisering. Dit blijft nodig, zo blijkt uit een Nederlands onderzoeksrapport. Daar werd in februari-maart 2017 door zorgvoorbeter.nl een poll georganiseerd waaraan 457 verpleegkundigen en zorgverstrekkers deelnamen. Zo bleek dat  

77 procent van de verzorgenden en verpleegkundigen vanuit de werkgever verplicht is om onder werktijd een smartphone of tablet te gebruiken. Slechts 10 procent van de organisaties heeft echter richtlijnen voor het hygiënisch smartphone- en tabletgebruik. En dat terwijl de mobiele communicatiemiddelen een bron van micro-organismen vormen die schadelijk kunnen zijn voor de cliënt. Uit de poll kwam ook naar voor dat 22 procent de smartphone gebruikt zonder erbij na te denken en dat nog eens 28 procent de telefoon soms gebruikt tijdens behandelingen zonder handhygiëne toe te passen. Als je daarbij bedenkt dat 22 procent de smartphone of tablet een keer per week reinigt, 18 procent slechts een keer maand en 35 procent helemaal nooit, dan kun je je misschien wel voorstellen dat je met die telefoon een heleboel micro-organismen aan het verplaatsen bent”, aldus zorgvoorbeter.nl 

Werkgroep infectiebeheersing NVKVV

Bacteriën 

Gezondheid.be verwees in 2018 naar enkele studies die aantoonden dat er wel degelijk een risico op bacteriën isZo bleek uit een rapport van het universitair ziekenhuis VUmc in Amsterdam dat smartphones van artsen en verplegers een bron van ziekenhuisinfecties kunnen zijn. 42 tot 95 procent van de telefoons van ziekenhuismedewerkers in verschillende ziekenhuizen waren besmet met bacteriën afkomstig uit het ziekenhuis. In 3 tot 31 procent werden ook resistente bacteriën zoals MRSA gevonden. De London School of Hygiene & Tropical Medicine voerde ook een onderzoek. Dageeft aan dat 92 procent van de geteste mobiele telefoons bacteriën bevatten. Het gaat soms ook over griep- en verkoudheidsvirussen. Ook bacteriën die maag-darmklachten veroorzaken, komen regelmatig voor. Op 16 procent van de apparaten werd de gevaarlijke darmbacterie E.coli gevonden. 

Uit een peiling van de Nederlandse beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden waaraan ruim 1500 leden hebben meegedaan, blijkt opnieuw dat richtlijnen voor het ontsmetten van mobiele telefoons of tablets vaak ontbreken of onbekend zijn. Van de ondervraagden zegt 22 procent de smartphone te gebruiken zonder erbij na te denken en dat nog eens 28 procent de telefoon soms gebruikt tijdens handelingen met de patiënt of de cliënt zonder handhygiëne toe te passen. Een derde van de ondervraagden maakt de telefoon nooit of hooguit enkele keren per jaar schoon. V&VN pleit daarom voor het invoeren van een algemene richtlijn.  

Nood een betere opleiding verpleegkundig hygiënisten 

Pedro Braekeveld: “Er is in de sector een tekort aan FTE’s verpleegkundig ziekenhuishygiënisten. In Vlaanderen is hun opleiding vrij theoretisch en ontbreekt de praktijkgebondenheid. Je kan aan de KULeuven een aantal keuzevakken in de Master Verpleegkunde & Vroedkunde volgen om te voldoen aan het certificaat, maar wij pleiten voor een ManaMa zoals bij de geneesheer ziekenhuishygiënisten. In Wallonië kunnen artsen en verpleegkundigen samen de eenjarige opleiding volgen die aan verschillende universiteiten wordt gegeven. Momenteel bekijken we hoe we dit in Vlaanderen kunnen oplossen. NVKVV organiseerde vroeger de opleiding, maar dit is eigenlijk de taak van een universiteit. Het is wel zo dat er tot nu toe weinig bereidheid is om er mee van start te gaan, daaraan werken we volop. Infectiepreventie is heel belangrijk en zorginstellingen profileren zich graag op dat terrein. Desondanks zien we geen verhoging van het aantal FTE’s verpleegkundig ziekenhuishygiënisten op het terrein, een uitholling van de functieinhoud en moeten we vechten voor een aantrekkelijke verloning (cf. nieuwe IFIC functieclassificatie). Gelukkig steunen de geneesheren ziekenhuishygiënist ons hierbij. Want als het op investeringen aankomt, gaat de voorkeur eerder uit naar spitstechnologie zoals robotchirurgie. Nu, globaal zijn we op het vlak van infectiepreventie op de goede weg. Zo zijn er geregeld nationale campagnes en ook de overheid geeft stimulansen. Het vroegere idee dat ziekenhuishygiënisten de zaken moeilijker maken, achtervolgt ons nog, maar het tegendeel is waar. Ziekenhuishygiënisten zijn facilitators! 

Veilig gebruik van Mobiele IT Technologie in zorginstellingen 

NVKVV werkte richtlijnen uit voor een veilig gebruik van mobiele IT Technologie en deed daarvoor een beroep op internationale referenties. Datum advies: 02/07/2014 Datum revisie: 07/07/2017 

 1. Altijd handhygiëne vóór en na gebruik van Mobiele IT Technologie
 2. Systematisch (min. 1x/dag) en bij visuele bevuiling of contaminatie met lichaamsvochten de Mobiele IT Technologie reinigen en desinfecteren. Indien de Mobiele IT Technologie gebruikt wordt tijdens de verzorging / onderzoek /behandeling van de patiënt dan moet deze gereinigd en gedesinfecteerd worden na gebruik. De criteria voor selectie van een desinfectans zijn:
 • Alcoholvrij
 • Compatibel met de Mobiele IT Technologie, specifiek met olycarbonaten (na te vragen bij fabrikant)
 • Combinatie reinigings- en ontsmettingsmiddel
 • Minimaal lage graad desinfectans (: minimaal bactericide en gistendodend volgens EN13697 en/of EN16615 in vuile omstandigheden + actief tegen Vaccinia virus (model voor enveloppe-virussen) volgens EN 14476)
 1. Mobiele IT Technologie die niet volledig gereinigd/gedesinfecteerd kunnen worden, mogen niet in patiënten-, onderzoeks- en behandelingskamers gebruiktworden. Indien dezetechnologie noodzakelijk is in het kader van de verzorging/onderzoek/behandeling van de patiënt dan moet er een risicoanalyse uitgevoerd, Best Practice (bv. gebruik van een reinigbare en desinfecteerbare cover) uitgeschreven en geïmplementeerd worden. 
 2. Tijdens het niet gebruiken van de Mobiele IT Technologie dient deze op eenveilige en propere locatie opgeborgen of bewaard te worden waar er geenmogelijkheid tot contaminatie vanuit de omgeving kan optreden. 
 3. Het gebruik van persoonlijke Mobiele IT Technologie tijdens de werkuren isverboden. Indien omwille van professionele redenen het gebruik ervannoodzakelijk is, dan zijn volgende richtlijnen tijdens het gebruik ervan tijdens de werkuren van toepassing: 
 4. Alle bovenstaande richtlijnen (punt 1 t.e.m. 4)
 5. Vóór aanvang en na beëindiging van de werkshift grondig reinigen en desinfecteren

Geef een reactie