Typ om te zoeken

Legal

Moet notaris informeren? (deel 1)

Delen

Verplichting tot het verstrekken van informatie

Over de informatieplicht van de notaris is er de laatste tijd veel te doen.
Onze aansprakelijkheidswetgeving stelt dat een persoon die aan een ander schade veroorzaakt, verplicht is het slachtoffer van de schade hiervoor te vergoeden. Bovendien is elk persoon ook aansprakelijk voor de schade welke ontstaat door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid. Dit betekent dat indien een notaris een fout begaat, hij eveneens tot schadevergoeding zal gehouden zijn.
In de praktijk is het aan de rechter om, aan de hand van de juiste feiten en omstandigheden, na te gaan of de notaris zich al dan niet heeft gedragen als een “goede huisvader” en of hij een fout heeft gemaakt die aanleiding geeft tot schadevergoeding.

Een “inspanningsverbintenis”

Doet u bij de (ver)koop van een pand beroep op een notaris dan is deze laatste ertoe gehouden om u bijstand en informatie te geven. Hij moet dit op een spontane manier doen en hij moet u wijzen op alle mogelijke juridische risico’s die de koop/verkoop met zich meebrengt.  Een dergelijke “informatie of voorlichtingsplicht” is een “inspanningsverbintenis”. Wat betekent dit precies?
Binnen ons Verbintenissenrecht kennen we de “resultaatsverbintenis” en de “inspanningsverbintenis”. Een resultaatsverbintenis is een verbintenis waarbij een partij er zich toe verbindt een bepaald resultaat te bekomen (dit is bijvoorbeeld het geval bij aanneming: een aannemer maakt een contract met de bouwheer waarin er afgesproken wordt dat hij bijvoorbeeld een woning zal bouwen. De woning is dus het “resultaat” van de overeenkomst. De aannemer verbindt er zich toe om dit resultaat te bekomen).
De “inspanningsverbintenis” is een verbintenis waarbij een partij zich ertoe verplicht om naar haar beste vermogen te handelen zonder dat zij eigenlijk een resultaat kan garanderen (bv de notaris die naar zijn beste vermogen de partijen voorlicht).
Het onderscheid tussen deze beide verbintenissen is belangrijk. Bij de resultaatsverbintenis is er sprake van een wanprestatie indien het beloofde resultaat niet bereikt wordt. Hier is het dan voldoende dat de schuldeiser het bestaan van de verbintenis en het uitblijven van het beloofde resultaat aantoont. De schuldeiser moet in geen geval aantonen dat het niet bereiken van het beloofde resultaat te wijten is aan een fout van de schuldenaar.
Bij de inspanningsverbintenis daarentegen moet de benadeelde aantonen dat er een verbintenis bestaat en dat de schuldenaar een fout heeft gemaakt (dit door niet voldoende inspanningen te leveren). Dit betekent dat indien een koper tijdens een verkoop vaststelt dat hij niet genoeg informatie heeft gekregen van de notaris, hij zal moeten aantonen dat de notaris een fout heeft gemaakt: de koper draagt dus de bewijslast.
Wordt vervolgd!
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie