Typ om te zoeken

Overige

Nieuw Actieplan Geestelijke Gezondheid focust op vroeg ingrijpen bij kinderen

Delen

Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen meer bevoegdheden op vlak van geestelijke gezondheid. Dat en de stijgende zorgvraag zijn voor Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de aanleiding om een Actieplan voor Geestelijke Gezondheid uit te werken. In dat nieuwe plan wordt dit jaar alvast 2 miljoen euro bijkomend ingezet, hoofdzakelijk voor de preventie en vroegdetectie van psychische problemen. Extra aandacht gaat hierbij naar kinderen en jongeren.

Vroegtijdig ingrijpen

75% van alle psychische problemen ontstaat voor het 25ste levensjaar en ongeveer de helft van de psychische stoornissen bij volwassenen ontstaat voor de leeftijd van 14 jaar. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We voorzien een bijkomende financiering voor de realisatie van een programma vroegdetectie en -interventie bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (0-23 jaar) die de eerste signalen vertonen van een mogelijke psychische problematiek. We focussen o.a. op psychose, suïcide, eetstoornissen en verslaving, wat zich in het programma vertaalt in specifieke interventies. Hiervoor spreken we partners aan in o.a. het onderwijs en de jeugdhulp.”

Aansluiting op zorg en nazorg

Het Actieplan Geestelijke Gezondheid richt zich in eerste instantie naar elke Vlaming, dus ook naar wie (nog) geen zorg nodig heeft. Iedereen hecht belang aan een goede geestelijke gezondheid. Daarom maakt dit plan een continuüm van preventie over zorg naar nazorg. Bijkomende middelen gaan voornamelijk naar preventie (vroeginterventie en -detectie) en generalistische basiszorg (eerstelijnspsychologische functie voor kinderen en jongeren). Maar het plan heeft ook bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en mensen met een verhoogde gevoeligheid voor mentale problemen, zoals kinderen van ouders met psychische of afhankelijkheidsproblemen (KOPP/KOAP). Tevens wordt een specifiek project opgezet voor hoogbegaafde kinderen en jongeren met psychische problemen. Dit sluit sterk aan bij de keuzen die zijn gemaakt in het actieplan Jeugdhulp 2.0.

Voor de uitvoering van het Actieplan Geestelijke Gezondheid wordt in 2017 bijkomend meer dan 2.000.000 euro uitgetrokken, waarvan 1,2 miljoen structureel voor preventie en vroegdetectie. 

Enkele actiepunten uit het Actieplan Geestelijke Gezondheid

Programma ‘Vroegdetectie en -interventie’ 
De werking vroegdetectie (VDIP) van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de projecten vroegdetectie en –interventie, die in de verslavingszorg ingebed zijn, worden in het programma geïntegreerd. Deze richten zich o.a. op kinderen van drugsverslaafde ouders. 

VDIP staat voor Vroege Detectie en Interventie bij Psychiatrische Stoornissen en wil mensen met ‘psychose-achtige’ ervaringen en mensen met een eerste psychose zo snel mogelijk bereiken om de situatie grondig te evalueren en waar nodig gepaste behandeling te starten. Een VDIP-team helpt jonge mensen én hun omgeving om een eerste of tweede psychose te voorkomen. Cruciaal aan de werking van VDIP en het toekomstige programma, is de intersectorale werking met huisartsen, diensten pediatrie en de actoren binnen de Vlaamse jeugdhulp, zoals de Huizen van het Kind, scholen, Centra voor leerlingen begeleiding (CLB), Jongerenwelzijn, CAW, justitiehuizen, voorzieningen voor kinderen en jongeren met een handicap. 
Het programma ‘Vroegdetectie en -interventie’ bouwt voort op de positieve evaluatie van o.a. de VDIP-werking. Door de uitbouw van het programma kunnen de eerste tekenen van een psychisch probleem bij kinderen en jongeren spoedig aangepakt worden. Zo hoeft niet steeds onmiddellijk de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg ingeschakeld te worden. De geestelijke gezondheidszorg kan bijvoorbeeld huisartsen of diensten pediatrie met expertise ondersteunen zodat zij de gepaste interventies zelf kunnen aanbieden. Door tijdig in te grijpen onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’, kan voorkomen worden dat psychische problemen verergeren.

Eerstelijnspsychologische functie

Het project ‘eerstelijnspsychologische functie’ voor volwassenen is positief geëvalueerd. Het project blijkt een goed antwoord te bieden op de vraag naar een bereikbare, snel aanspreekbare psycholoog die kortdurend behandelt gedurende één tot vijf sessies. De evaluatie leert evenwel dat een doorverwijzing naar de gespecialiseerde zorg vaak nodig is (tot in 60% van de gevallen). Ook hier is samenwerking met eerstelijnshulpverleners zoals (huis)artsen, wijkgezondheidscentra, zelfstandige psychologen, CLB, CAW, OCMW, thuisverpleging en thuiszorg van groot belang. De eerstelijnspsychologische functie wordt nu ook voor kinderen en jongeren uitgerold. Dit aanbod zal nauw aansluiten bij het programma ‘vroegdetectie en -interventie’.

Therapeuten voor jongeren

TEJO (Therapeuten voor Jongeren) biedt op vrijwillige basis laagdrempelige, psychotherapeutische hulpverlening door professionele therapeuten aan kinderen en jongeren aan. Kortdurend, onmiddellijk, anoniem en gratis. Ondertussen telt hun werking zo’n 250 aangesloten therapeuten. Om hun werking te ondersteunen is in het Actieplan Geestelijke Gezondheid 150.000 euro, gespreid over twee jaar, uitgetrokken. Deze middelen zullen o.a. ingezet worden om de competentieontwikkeling en kwaliteitsbewaking van de TEJO-vrijwilligers te versterken.

Hoogbegaafd
In het nieuwe Actieplan Geestelijke Gezondheid is er aandacht voor een aantal doelgroepen die vandaag door de mazen van het net dreigen te glippen, zoals personen met hoogbegaafdheid. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We kiezen resoluut voor een includerende geestelijke gezondheidszorg zonder exclusie van mensen met bepaalde kenmerken of psychische problemen. We zullen vanuit Vlaanderen extra inzetten op consult en liaison inzake hoogbegaafdheid in combinatie met psychische problemen.”

Laagdrempelige onlinehulp

Het congres over onlinehulp kondigde in 2015 beleidsacties aan, zoals de oprichting van een intersectoraal aanspreekpunt onlinehulp (Knooppunt-online), een kwaliteitskader onlinehulp, het verder dichten van de digitale kloof (Radicaal Digitaal, Flanders’ Care, E-zorgzaam Vlaanderen), ontwikkelen van vormingsprogramma ‘basiskennis onlinehulp’, … Het nieuwe plan over de geestelijke gezondheid speelt op die ontwikkeling in met o.a. de ondersteuning van www.depressiehulp.be, een online cliëntportaal dat wordt gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) waardoor niet enkel mensen met een depressie op een laagdrempelige manier worden bereikt, maar ook hulpverleners deze onlinehulp kunnen inzetten en zelfs opvolgen in hun behandeltraject. Hierdoor zetten we in op een efficiënte en effectieve behandeling van depressie.  Depressiehulp.be zal drie onderdelen omvatten: een informatiegedeelte, online begeleiding door een professionele hulpverlener en een online zelfhulpprogramma.

Voorts zullen bestaande onlinehulpinitiatieven in de verslavingszorg worden verfijnd, zoals www.alcoholhulp.bewww.cannabishulp.bewww.drughulp.be enwww.gokhulp.be.

Zelfzorg

Jongeren – ook moeilijk bereikbare, kwetsbare jongvolwassenen – aanzetten om met elkaar over hun gevoelens te praten wordt de inzet van een aansprekende campagne die later dit jaar van start gaat. Bedoeling is om zo het principe van zelfzorg mee uit te dragen.

Het Actieplan Geestelijke Gezondheid vindt u hier: http://jovandeurzen.be/nl/nieuw-actieplan-geestelijke-gezondheid-focust-op-vroeg-ingrijpen-bij-kinderen-en-jongeren

Bron: Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van