Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Nieuw pesticidendecreet ook van toepassing voor zorgverstrekkende instellingen

Delen

“Het nieuwe Pesticidendecreet werd deze zomer voor de eerste maal principieel goedgekeurd. Ondertussen ligt het decreet bij verschillende instanties voor advies. Het nieuwe decreet gaat verder dan het bestaande pesticidenreductiedecreet uit 2001. Het geldt bijkomend voor terreinen die voor het grote publiek toegankelijk zijn en voor terreinen toegankelijk voor kwetsbare groepen. Burgers die bijgevolg hun stoep onkruid vrijhouden met pesticiden zullen in overtreding zijn. Het nieuwe decreet houdt ook een regeling in ter bescherming van het grondwater. Concreet geldt vanaf 1 januari 2015 een gebruiksverbod van pesticiden voor openbare besturen en voor stroken van 6m langs oppervlaktewater, bermen, terreinen voor scholen en kinderopvang. Een minimum gebruik is nog toegelaten bij recreatie- en sportdomeinen, zorgverstrekkende instellingen en privaat verharde terreinen vanaf 200m². Eveneens vanaf 1 januari 2015 vindt een Pesticidentoets plaats bij de heraanleg van terreinen. Hierbij moet een ontwerpplan ingediend worden gelet op onkruidpreventie en een efficiëntere bestrijding. “Het nieuwe Pesticidendecreet zet ook in op bescherming van drinkwater. Zo is er een bijkomend verbod op lozen, deponeren, opslaan in of op de bodem en transport in beschermingszone type II en III – circa 2,3% van Vlaanderen – . In deze zones geldt ook een verbruiksverbod, hoewel een afwijking mogelijk is.” Materialendecreet Het VLAREMA, het VLaams REglement betreffende het duurzaam beheer van MAteriaalkringlopen en afvalstoffen, is de opvolger van het afvalstoffendecreet (VLAREA) en is sinds 1 juni van kracht. Wat verandert er nu concreet voor de zorgsector? • Vanaf 1 juni 2013 wordt ook de selectieve ophaling van PMD – plastiek, metaal en drankkarton – verplicht. Dit betekent dat er extra voorzieningen zullen genomen moeten worden zodat ook PMD, naast papier en karton, KGA, enz. selectief kan worden ingezameld en kan afgevoerd worden naar een erkend verwerker. • Daarnaast komt er ook een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in het kader van de terugnameplicht. Waar dit op heden al bestaat voor onder andere gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten, oude batterijen, oude en vervallen medicijnen, enz… wordt die nu ook uitgewerkt voor afval landbouwfolies, zwerfvuil, gebruikte injectienaalden en gebruikte wegwerpluiers. Voor 1 januari 2013 dient er een collectief plan te worden opgesteld door de producenten. Dit plan omschrijft hoe uitvoering zal worden gegeven aan de bepalingen rond preventie en recyclage, cfr RECUPEL, BEBAT, enz. • Eveneens zullen vanaf 1 juli 2013 minimum en maximum afvaltarieven worden ingevoerd: 0,1 en 0,3 euro per kg. Dit zal zijn uitwerking vinden op onder andere de prijs van vuilniszakken en de prijs van grof vuil, vanaf de eerste kg betalend.. De Vlaamse Regering legt op deze wijze grotere harmonisering op de gemeentelijke afvaltarieven. “Algemeen: het nieuwe decreet legt niet alleen een basis voor het beter sluiten van de materialenkringlopen in Vlaanderen, maar maakt ook een groener aankoopbeleid mogelijk en zet het licht op groen voor een verder samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties,” besluit Matthew Lammertyn. Bert Verbeke

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie