Typ om te zoeken

Historische investering van federale overheid in zorgpersoneel

Zorganders juli 7, 2020

Niet altijd een relatie tussen symptomen of een positieve COVID-19 test en het hebben van antistoffen

Zorganders juli 7, 2020

5200 ZNA-medewerkers getest op antistoffen tegen COVID-19

Zorganders juli 7, 2020
  1. Partijen

Deze voorwaarden worden overeengekomen tussen enerzijds Tenacs BVBA (ondernemingsnummer 0417.377.340) in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, en anderzijds de bijwerker van het platform b2care in de hoedanigheid van verwerker. B2care is een digitaal platform van Tenacs waar gebruikers van het platform alle relevante informatie kunnen raadplegen over de Belgische ziekenhuizen, rusthuizen, zorginstellingen, enzovoort.

  1. Doel

Deze voorwaarden hebben tot doel ervoor te zorgen dat de verzameling van gegevens in overeenstemming gebeurt met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten (hierna “Privacywet”). De hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking en de hoedanigheid van verwerker worden geïnterpreteerd aan de hand van de Privacywet.

  1. Samenwerking

Deze voorwaarden hebben betrekking op de samenwerking tussen Tenacs en de bijwerker van het platform met betrekking tot het bijwerken en actualiseren van het digitaal platform van Tenacs. De bijwerker krijgt jaarlijks een uitnodiging om de gegevens die betrekking hebben op zijn instelling te actualiseren op het digitaal platform. Die gegevens kunnen gaan over de instelling zelf, maar ook over hun medewerkers. Bijvoorbeeld, algemene contact informatie van het ziekenhuis, hun diensten of het aantal bedden, of contact- en identificatiegegevens van hun artsen of medewerkers. De bijwerker van het platform kijkt die gegevens op het digitaal platform b2care na, valideert en zo nodig actualiseert de gegevens. De bijwerker doet dit zo accuraat mogelijk, zodat de gegevens zo veel mogelijk overeenstemmen met de realiteit.

  1. Gebruik

De gegevens worden door Tenacs opgeslagen op het digitaal platform b2care, waar zij kunnen geraadpleegd worden door andere bijwerkers of gebruikers van het platform, die daartoe gemachtigd zijn door Tenacs. De gegevens mogen alleen worden verwerkt voor de doeleinden die in deze voorwaarden omschreven worden.

  1. Samenwerking

Tenacs en de bijwerker van het platform verbinden zich er principieel en uitdrukkelijk toe de Privacywet na te leven. Als verantwoordelijke voor de verwerking staat Tenacs in voor de verplichtingen die voortvloeien uit de Privacywet. Zo staat Tenacs in voor de informatieplicht aan de betrokkenen, het inzagerecht en alle klachten die derden op grond van de Privacywet, met betrekking tot de gegevens op b2care, indienen.

  1. Veiligheidsmaatregelen

Tenacs neemt de vereiste en passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen moeten altijd beantwoorden aan de laatste stand van de techniek op het vlak van veiligheid.

  1. Duur

Deze voorwaarden gelden voor onbepaalde tijd en kunnen slechts gewijzigd worden mits instemming van Tenacs en de bijwerker van het platform. Bij het einde van de samenwerking, kunnen de gegevens niet worden teruggevraagd door de bijwerker van het digitaal platform.

  1. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op het digitaal platform portaal b2care behoren uitsluitend toe aan Tenacs. Geen enkele bijwerker of gebruiker van het platform kan enig intellectueel eigendomsrecht doen gelden op de gegevens die hij actualiseert of raadpleegt op het digitaal platform b2care.

  1. Contactgegevens

Vragen met betrekking tot deze voorwaarden kunnen per e-mail gericht worden aan, of per post aan Tenacs BVBA met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 220, 9830 Sint-Martens-Latem, België.

Door de algemene voorwaarden te aanvaarden bij het aanmelden en verder gebruik te maken van het Hospindex Update platform, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.