Typ om te zoeken

Overige

Regionale ziekenhuisnetwerken: de kaart krijgt vorm

Delen

De overgrote meerderheid van de Vlaamse ziekenhuizen reageerde positief op de recente oproep van de ministers De Block en Vandeurzen om bekend te maken met welke ziekenhuizen zij in de toekomst een regionaal ziekenhuisnetwerk willen vormen dat onderling taakafspraken maakt over de zorg die zij aanbieden. De kaart van de Vlaamse klinische samenwerkingsverbanden krijgt hiermee stilaan vorm. Zorgnet-Icuro is verheugd dat hiermee een volgende stap is gezet die de hervorming van het zorglandschap vorm moet geven. Om die intenties een duurzaam karakter te kunnen geven, is het nu hoogdringend tijd om te kunnen beschikken over een formeel wettelijk kader.

Eind januari 2018 ontvingen alle Vlaamse ziekenhuizen een gezamenlijk schrijven van de ministers De Block en Vandeurzen. Hierin werden de ziekenhuizen uitgenodigd om hun intenties tot samenwerking binnen locoregionale netwerken kenbaar te maken. De ziekenhuizen kregen tot 15 februari de tijd om de oproep te beantwoorden. Vlaanderen inventariseerde de intenties met betrekking tot de locoregionale netwerkvorming en maakte de lijst hiervan over aan de Interministeriële Conferentie van 26 februari (zie de volledige lijst in bijlage). De potentiële netwerken zullen in de loop van maart feedback krijgen met een overzicht van de positionering van het vooropgestelde netwerk ten opzichte van de logische zorggebieden en de eerstelijnszones. Daarnaast zal de Vlaamse overheid zich buigen over de nog onbesliste zones en ziekenhuizen, en met hen in gesprek gaan. De overheid verwacht tegen de zomer dan de inhoudelijk uitgewerkte intentieverklaringen, die ze in het najaar zal evalueren, in het licht van de zorgstrategische planning. Ook in de andere gemeenschappen wordt gewerkt aan een inventaris.

Het gemeenschappelijk initiatief van de ministers tot de opmaak van deze inventaris vormt de eerste noodzakelijke stap in de vormgeving van de ziekenhuisnetwerken. We juichen het initiatief van de ministers dan ook toe. Zorgnet-Icuro dringt er echter op aan dat de formele juridische basis voor deze samenwerkingsverbanden eindelijk duidelijk wordt. De intenties van de ziekenhuizen om met bepaalde partners in zee te gaan, liggen nu op tafel. Veel factoren moeten echter nog de juridische toets doorstaan vooraleer de intenties werkelijkheid kunnen worden. Denken we bijvoorbeeld aan de regels voor programmatie, erkenning, financiering, rechtsfiguur… Ook de manier waarop de ziekenhuisnetwerken zullen worden afgemeten aan de eerstelijnszones zorgt voor onzekerheid. Het is dus mogelijk dat sommige keuzes nog zullen wijzigen, afhankelijk van de juridische spelregels die zullen worden bepaald. Pas nadien kunnen de intenties verder uitgewerkt en geformaliseerd worden. Zorgnet-Icuro pleit ervoor dat hiervoor voldoende tijd wordt uitgetrokken.

Tags: