Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

RevArte: nieuwbouw als katalysator voor totaalaanpak revalidatie

Delen

“In ons streven naar excellente zorg vormde de verhuis naar Edegem een aanleiding om zowel de organisatie als het samenwerkingmodel over een andere boeg te gooien. Onze revalidatie stelt de patiënt en het zorgproces centraal. Dit wordt mogelijk gemaakt door het behandelend team te organiseren in Klinische Revalidatie-units. Op deze manier wordt elke patiënt op basis van zijn zorgbehoeften- en hulpvraag toegewezen aan een Klinische Revalidatie-Unit. Wij bieden een residentieel en ambulant zorgaanbod met focus op 4 diagnosegroepen, met name: een hersenletselkliniek, locomotorische kliniek, amputatiekliniek, en een dwarslaesiekliniek. Strategisch willen we de units geleidelijk laten groeien tot eenheden met duidelijk uitgewerkte doelstellingen op vlak van patiëntenzorg, kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en innovatie, beleidsontwikkeling en jaarplanning, human resource management en middelenbeheer.”
Transdisciplinair kennisnetwerken
“Daarnaast evolueren wij van een inter- naar een transdisciplinair samenwerkingsverband. Dit is het logische gevolg van een aantal evoluties in de zorg. Enerzijds zijn de noden en de behoeften van de zorgvrager continu veranderlijk en nooit eindigend. Anderzijds zal er, gezien de gemeenschappelijke toename van kennis over disciplines heen, in elke discipline continu een grensoverschrijdende bijsturing moeten plaatsvinden in functie van de verschillende situaties van de zorgvragers/revalidanten. Op die manier wordt er maximaal rekening gehouden met de behandelnoden van de patiënt, aanvullend met een individuele continue bijsturing in functie van zijn zorgvraag, zijn verwachtingen, zijn voorkeuren en inbreng. In feite komt het er op neer dat alle stappen in het revalidatieproces met elkaar verweven zijn. Dit betekent dat behandelende medewerkers kennis moeten hebben van meerdere aspecten van het ganse traject. Een concrete situatie is bijvoorbeeld het maaltijdgebeuren: terwijl dit voorheen vooral een taak was voor verzorgenden zijn nu meerdere therapeuten hierbij betrokken omdat de handelingen bij een maaltijd evenzeer refereren naar cognitieve en motorische vaardigheden. In een transdisciplinair samenwerking staat niet alleen de patiënt nog meer centraal maar wordt ook de familie betrokken onder meer door vorming en infossessies.” Volgens Christophe Lafosse dient transdisciplinair kennisnetwerken ook al in het onderwijs aan bod te komen. “In dat kader zijn wij vragende partij bij Hogescholen Verpleegkunde om transdisciplinair samenwerken gestalte te geven in de opleiding.”
Transmurale klinische paden
“Zoals gezegd werkt een gespecialiseerd team samen om de revalidatiedoelstellingen te realiseren. Via de klinische paden houden wij zicht op de vooropgestelde prognoses. Maar daarnaast werken wij ook met transmurale klinische paden. Op die manier kunnen wij patiënten al van bij het oplopen van een letsel opvolgen. In de eindfase, na de revalidatie, volgt voor een patiënt vaak nog een moeizame weg naar integratie: hoe kom ik terug in het arbeidsproces? Op welke manier ben ik weer mobiel? Hoe kan de thuiszorg georganiseerd worden? Met al deze vragen kunnen patiënten terecht bij de zorgmanager, die zich volledig richt op het traject na de revalidatie.”
Doelgroep jonge verkeersslachtoffers
“Volledig nieuw is een aparte afdeling voor ‘Jonge Verkeersslachtoffers – Centrum Herbosch – Ceurremans’. Het centrum – onderscheiden van de rest van ziekenhuis – biedt plaats voor de revalidatie van 20 jongvolwassenen tussen 18-30 jaar die na een verkeers-, recreatie-, sport- of arbeidsongeval revalidatie nodig hebben. De jonge revalidanten verblijven in een gebouw dat qua inrichting en interieur aangepast is aan de leefomgeving van deze doelgroep.”
Personeelstekort
“Op dit moment zoeken wij nog steeds naar uitbreiding van onze verpleegkundige equipe. Dit is uiteraard geen particulier probleem, de ganse sector wordt hierdoor getroffen. Bij ons speelt nog mee dat door de verhuis van Linkeroever naar Edegem een aantal medewerkers uit het nabijgelegen Waasland afhaakte omwille van de bekende verkeersproblemen. Langzaam maar zeker keert de situatie zich ten goede: door de moderne infrastructuur en de nieuwe manier van werken zijn een aantal ‘oude’ medewerkers hier terug aan de slag. Wij rekenen erop dat nieuwe potentiële medewerkers eveneens zullen kiezen voor RevArte.”
Kenniscentrum
“RevArte werkt continu aan een ‘best evidence based practice’ voor het gehele zorgpakket om de optimale zorg voor de revalidant te waarborgen. Dit proces vergt een afstemming van ons handelen op recente wetenschappelijke ontwikkelingen en nieuwe invalshoeken. In dat opzicht voeren wij een beleid van wetenschappelijk onderzoek, innovatie, onderwijs en opleiding in samenwerking met universitaire instellingen en hogescholen, deskundigen uit andere ziekenhuizen en overheidsinstanties. RevArte wil zich regionaal en internationaal onderscheiden als een revalidatie-expertisecentrum dat zorgvernieuwing en zorgverbetering ondersteunt en evalueert”, besluit Christophe Lafosse.
KADER: Nieuwbouw RevArte: gebruikscomfort staat centraal
Revalidatieziekenhuis RevArte behoort tot de Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid (MKL) en zet hiermee een lange geschiedenis van zorg- en maatschappelijke dienstverlening voort. Het revalidatieziekenhuis stond tot voor kort bekend onder de naam Hof Ter Schelde, gevestigd op Antwerpen Linkeroever. Het gelijknamige Woonzorgcentrum bleef op dezelfde locatie. Het nieuwe revalidatieziekenhuis in Edegem biedt plaats aan 194 revalidanten op residentiële basis, honderd patiënten in dagrevalidatie en zes personen in het geriatrisch dagziekenhuis. Het nieuwe ziekenhuis situeert zich in een verrassend groene omgeving, wat de verblijfsomstandigheden van de patiënten zeker ten goede komt. Een belangrijke opzet van het gebouw was om moderne, huiselijke en comfortabele kamers te realiseren, die aan alle hedendaagse noden van revaliderende patiënten voldoen. Om het comfort en het gebruiksgemak te verhogen, is een deel van het gebouw geautomatiseerd. In deze kamers kunnen bepaalde faciliteiten, zoals de kamerdeur, de verlichting, de gordijnen, de telefoon, de kamersignalisatie met verpleegoproep, de muziekinstallatie,… allemaal van op afstand bediend worden. Comfort uit zich bijvoorbeeld ook in de technische uitrusting. Naast de internettoegang beschikt iedere patiënt over een eigen tv-toestel. Tevens wordt het videosignaal niet meer verdeeld via het klassieke coax signaal, maar werd gekozen voor IPTV. Hierdoor kan de patiënt alle tv-zenders bekijken in digitale HD-kwaliteit. Het tv-systeem biedt hoogtechnologische mogelijkheden zoals Video On Demand, maaltijdbevragingen, het herbekijken van informatie- en communicatiesessies. Er werden een aantal applicaties toegevoegd die bijstaan tot het entertainen, de revalidatie en de communicatie naar patiënt en familie.

Geef een reactie