Typ om te zoeken

Legal

Het belang van risicobeheer in de zorgsector

Delen

Menselijke activiteit en in het bijzonder de activiteit van de zorgsector is onlosmakelijk verbonden met risico’s. De risico’s waar zorginstellingen mee geconfronteerd worden, zijn almaar meer gevarieerd en vereisen daardoor de invoering van een proactief en specifiek risicobeheerbeleid.
 
De sterke toename van het aantal risico’s dat voortvloeit uit de technologische evolutie, uit natuurrampen of uit dreigingen van buitenaf maakt dat uw verzekeringsportefeuille best mee evolueert. Dat houdt de introductie in van processen die systematisch de gebeurtenissen identificeren die het goede verloop van de dagelijkse activiteiten van uw organisatie zouden kunnen verstoren.
Door haar beschermingsrol en detectie van risico’s speelt de verzekering een essentiële rol in de risicobeheerstrategie.

Wat houdt de invoering van een “proces dat systematisch risico’s identificeert” in?

Dat proces omvat enerzijds de noodzaak om potentiële risico’s te inventariseren, hun aard te evalueren en hun zowel menselijke als financiële gevolgen bij het voorvallen van de schadelijke gebeurtenis in te schatten; en anderzijds het afstemmen van de verzekeringsdekking op nieuwe wettelijke normen die uitgevaardigd worden, maar ook op nieuwe regels die de technologische evolutie oplegt. Voorbeelden daarvan zijn: uw verzekeringsportefeuille in overeenstemming brengen met de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers of nog het afsluiten van een verzekering voor “machinebreuk” of “alle elektronische risico’s” bij de aankoop van nieuw (werk)materiaal.

Voldoen de verzekeringen die u hebt afgesloten, nog altijd aan de behoeften van uw organisatie? Is de dekkingsgraad in termen van kapitaal of waarborgen nog up-to-date?

Geregeld uw verzekeringsportefeuille (laten) evalueren zorgt ervoor dat u doeltreffend kunt antwoorden op die vragen. Het risico verkleinen dat een schadegeval zich voordoet, is tevens de beste manier om de kosten die aan uw verzekeringen vastzitten te verlagen. Op dat vlak speelt “de risicopreventie” een hoofdrol. Een beroep doen op de expertise van de ingenieurs van de preventieteams van uw verzekeraar helpt u om de waarschijnlijkheid dat een schadegeval zich zal voordoen te verkleinen.
 
De preventietools die u in het kader van uw verzekeringscontracten ter beschikking worden gesteld, zijn essentiële hulpmiddelen voor het goed beheer van de risico’s waar u mee te maken krijgt.
De kwaliteit van hiervan wordt onder andere gemeten aan de hand van:

  • De uitvoering van een audit van uw preventiebeleid;
  • Het sensibiliseren, voorlichten en opleiden van de personeelsleden en de hiërarchie;
  • Het bezoek aan de werkplek en het schrijven van een rapport met aanbevelingen of nog, het ondersteunen van preventiecampagnes binnen uw organisatie.

 
De zorgsector bekleedt een niet te verwaarlozen plaats in de maatschappij en vereist bijzondere aandacht voor wat het beheer betreft van de risico’s die inherent zijn aan de specifieke kenmerken van zijn activiteiten. Risico-evaluatie, preventieve maatregelen, advies met betrekking tot het beheer van de risico’s die aan uw verzekeringsportefeuille verbonden zijn, maken onmiskenbaar deel uit van een gezond risicobeheer en leggen de basis voor een zorgeloze toekomst.
 
Meer info?
Nathalie Archambeau
R&D and Marketing| Public & Corporate Insurance
Belfius Verzekeringen
http://www.belfius-verzekeringen.be/
 

Tags:

Geef een reactie