Typ om te zoeken

Legal

Schade door glazen deur!

Delen

De “foutaansprakelijkheid”

Om na te gaan of een eigenaar of gebouwbeheerder aansprakelijk kan zijn voor ongevallen welke zich in zijn gebouw voordoen, moet er nagegaan worden welke wettelijke principes kunnen toegepast worden.
De wettelijke bepalingen terzake zijn de artikels 1382 en volgende van ons Burgerlijk Wetboek. Deze artikels stellen dat elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht de schuldige persoon om de opgelopen schade te vergoeden. Bovendien is elk persoon aansprakelijk voor de schade welke ontstond door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid.
Kortom betekent dit dat diegene die door zijn fout of nalatigheid aan iemand anders schade toebrengt, deze schade zal moeten vergoeden.
Dit is de zogenaamde “foutaansprakelijkheid”. Een fout kan gedefinieerd worden als een daad die een normaal voorzichtig en maatschappelijk bewuste burger in dezelfde omstandigheden geplaatst, niet zou gesteld hebben.

Een praktijkvoorbeeld

Mieke treedt het rustoord binnen. De buitendeur van het gebouw staat open, alsook nog een andere deur welke zich op het einde van de inkomhal van het gebouw bevindt. Ongeveer halverwege deze inkomhal bevindt zich echter nog een glazen deur welke gesloten is. Mieke merkt deze glazen deur niet op, loopt ertegen aan en kwetst zich door de scherven van het gebroken glas van de deur!
Daar Mieke hier toch redelijk wat schade oploopt, stelt ze de eigenaar van het gebouw Pim hier aansprakelijk. Zij is van mening dat hij er had moeten voor zorgen dat bezoekers weten dat er zich halverwege de gang een glazen deur bevindt.
Mieke steunt haar vordering op het feit dat eigenaar Pim een fout maakte door dit niet te melden en eist haar schade van hem terug. Mieke en Pim komen niet tot een akkoord en Mieke stapt naar de rechter!
De rechter volgt Mieke in haar argumentering. De rechter meent dat eigenaar Pim hier effectief had moeten zorgen voor bepaalde veiligheidsmaatregelen (bijvoorbeeld het aanbrengen van een veiligheidsstrip) en hij op die manier de bezoekers van het rustoord kon verwittigen over de aanwezigheid van een volledig glazen deur.
De rechter beslist dat Pim onzorgvuldig heeft gehandeld en dat hij inderdaad aansprakelijk is voor de schade van Mieke: hij moet alle schade aan Mieke vergoeden!
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie