Typ om te zoeken

Finance In the spotlight Legal Overige

Startschot structurele hervorming van de nomenclatuur artsen (RIZIV)

Delen

Vandaag werd op het RIZIV het startschot gegeven voor een structurele hervorming van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van de artsen.

De nomenclatuur is een lijst van verstrekkingen: raadplegingen, bezoeken en specialistische verstrekkingen. Die lijst vormt de basis voor de berekening van de honoraria van de artsen, van de eventuele remgelden en van de tegemoetkoming voor de patiënten. De lijst bevat ook de concrete toepassingsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van de verzekering geneeskundige verzorging.

Een structurele hervorming van de nomenclatuur

De structurele hervorming heeft verschillende doelen, onder meer:

  • het corrigeren van onredelijke inkomensverschillen tussen huisartsen en specialisten en tussen artsen-specialisten onderling;
  • het updaten en aanpassen van de nomenclatuur aan de evoluties in de medische activiteit en nieuwe modellen van zorgverlening (bijv. telegeneeskunde ; multidisciplinaire zorg;…)
  • het verbeteren van de interne logica, leesbaarheid en transparantie van de nomenclatuur;
  • het invoeren van incentives die samenwerking en kwaliteit bevorderen;

Bij de hervorming zal ook worden gestreefd naar internationale standaardisering.

Wetenschappelijke ondersteuning en samenwerking met de sector

Drie equipes zullen deze hervorming wetenschappelijk ondersteunen (ULB, UGent en Möbius).

De duur van het project wordt geraamd op 4 jaar.

Deze hervorming zal in verschillende fasen worden uitgerold:

  • fase 1: herstructureren en aanpassen van de omschrijving van de verstrekkingen;
  • fase 2: vaststellen van de onderlinge verhouding tussen de verschillende verstrekkingen op basis van objectieve criteria (professioneel gedeelte van de honoraria)
  • fase 3: evalueren van de werkingskosten noodzakelijk voor de uitvoering van de medische verstrekkingen.

De sector werkt mee aan de ontwikkeling van deze hervorming die begeleid wordt door een stuurgroep van beleidsverantwoordelijken.

Geef een reactie