Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Thuiszorg prioritair voor Vlaanderen

Delen

Vlaanderen blijft met de thuiszorg prioritair focussen op de mogelijkheden voor ouderen en zorgbehoevenden om zo lang mogelijk thuis te wonen. Logisch dat het urenaantal voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg zal groeien, weliswaar rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden.

Stimuleren van architectuur

Minister Vandeurzen zal overleggen met Freya Van den Bossche, Vlaams minister voor Wonen, zodat de van overheidswege ondersteunde woonvormen beter dan nu het zorgbeleid versterken. Voorbeelden hiervan: het stimuleren van architectuur, het verrichten van woningaanpassingen voor thuiswonende zorgbehoevende ouderen of personen met een handicap, of door het realiseren van samenwerking tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg.

Vernieuwende concepten worden in het Woonzorgdecreet gelanceerd en dienen verder uitgewerkt te worden. Hierbij wordt gedacht aan de assistentiewoningen, de centra voor herstelverblijf, de zorghotels en het woonzorgnetwerk. De bedoeling van het nieuwe decreet is duidelijk: de schotten tussen de thuiszorg en de residentiële zorg moeten afgebroken worden. Zo wordt mogelijk gemaakt dat het woonzorgcentrum diensten verleent in de buurt, dat de thuiswonende ouderen gebruik maken van de faciliteiten van het woonzorgcentrum en dat de thuiszorg zorgcontinuïteit kan aanbieden in een woonzorgcentrum.

Vlaanderen gebruikt de financiële middelen uit het afgesloten Protocol 3 om ervaring en goede praktijken te distilleren voor het ontwerpen van nieuwe woonzorgconcepten. De zorgvernieuwende projecten worden voor een termijn van zes jaar door de federale overheid gefinancierd.

Voorlopig blijft de sector wel in het ongewisse over welke uitvoeringsbesluiten van het Woonzorgdecreet er gepubliceerd zullen worden en over de publicatiedatum.

Geef een reactie