Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Uitvoerig woonzorgdecreet aan kruissnelheid

Delen

De serviceflatgebouwen en de rust- en verzorgingstehuizen zijn niet opgenomen in het uitvoeringsbesluit van het Woonzorgdecreet (WZ-decreet) en blijven vanaf 1 januari 2010 en tot nader bericht en beslissing van de Vlaamse regering erkend voor hun respectievelijke en bepaalde duur.

WOONZORGCENTRA (WZC)
Het woonzorgcentrum wordt als volgt gedefinieerd: “ een voorziening die bestaat uit een of meer gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming ook, aan gebruikers van 65 jaar of ouder, die er permanent verblijven, in een thuisvervangend milieu huisvesting en ouderenzorg wordt aangeboden”.
 
Er zijn nogal wat wijzigingen waarvan, voor een aantal nood is aan bijkomende inhoudelijke definiëring in wat “norminterpretatie” wordt genoemd:
 
Er wordt geen verslag van een maatschappelijk werker meer vereist bij opname van een bewoner in een WZC.
·         Art. 8. Het WZC voert een actieve communicatie met de bewoner en zijn omgeving met betrekking tot de strategische beleidsbeslissingen van het management die een impact hebben op de dagelijkse werking van het centrum, op de kosten van het verblijf en/of de aard van de aangeboden hulp- en dienstverlening.
·         Art. 18. Het beheer van gelden en/of goederen van de bewoner en/of het bewaren ervan kan in geen enkel geval aan het woonzorgcentrum worden toevertrouwd”.
·         Het is de bedoeling gewoon beheer van zakgeld, en het gebruik van financiële systemen voor betaling van facturen als gevolg van reguliere verblijfskosten in het woonzorgcentrum, te blijven toelaten.
·         “Art. 22. Het WZC betrekt familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers bij zijn werking. Het centrum integreert zich zo veel mogelijk in de buurt”.

·         “Art. 39. Een WZC moet een beroep kunnen doen op een kwaliteitscoördinator. Deze functie hoeft niet exclusief aan één centrum te worden toegekend. De minister kan de voorwaarden bepalen waaronder het centrum een beroep moet kunnen doen op een kwaliteitscoördinator”.
·         “Art. 40. (…) Tijdens de nacht moet in elk WZC per begonnen schijf van 60 woongelegenheden minstens 1 voltijdse actieve nachtdienst worden uitgeoefend”.
·         “Art. 41. Het WZC ontwikkelt een vormings-, trainings- en opleidingsbeleid voor het personeel. Elk personeelslid van het woonzorgcentrum, met uitzondering van het onderhouds- en keukenpersoneel, volgt over een periode van maximaal twee jaar minstens 20 uren bijscholing. De directeur volgt jaarlijks 8 uren extra bijscholing. De naleving van die voorwaarden wordt beoordeeld op basis van het aantal gepresteerde arbeidsuren van het personeelslid tijdens de periode in kwestie”.
·         Art.43. Het WZC kan voor elke medewerker en elk lid van de raad van bestuur een uittreksel uit het strafregister tonen. In de norminterpretatie zal hierover toelichting verschaft worden.
 
 
OVERGANGSMAATREGEL VOOR ERKENNING
Om de overgang van een erkenning van bepaalde duur als rusthuis naar een erkenning van onbepaalde duur als woonzorgcentrum vlot te laten verlopen, werden er in artikel 88 overgangsbepalingen ingeschreven:
De rusthuizen erkend op 1 januari 2010 erkend is, blijft het als rusthuis verder erkend tot aan het einde van de lopende erkenningstermijn. Als deze termijn echter verder loopt dan 1 januari 2015 wordt de termijn beperkt tot 31 december2015. Het rusthuis moet blijven beantwoorden aan de regels die voor 1 januari 2010 van toepassing waren. Voor het aflopen van deze erkenningstermijn als rusthuis, moet de voorziening tijdig een aanvraag indienen voor een erkenning van onbepaalde duur als woonzorgcentrum.
Liep de erkenning af voor 1 januari 2010 en werd er voor die datum een aanvraag tot erkenning ingediend wordt het rusthuis verder erkend voor ten hoogste 5 jaar. Het rusthuis moet blijven beantwoorden aan de regels die voor 1 januari 2010 van toepassing waren. Voor het aflopen van deze erkenningstermijn als rusthuis, moet de voorziening tijdig een aanvraag indienen voor een erkenning van onbepaalde duur als woonzorgcentrum.
Indien een aanvraag tot erkenning als rusthuis (nieuwe voorziening of capaciteitsuitbreiding van een bestaande voorziening) werd ingediend voor 1 januari 2010, wordt een erkenning als rusthui (uitbreiding) verleend voor ten hoogste 5 jaar. Het rusthuis moet blijven beantwoorden aan de regels die voor 1 januari 2010 van toepassing waren. Voor het aflopen van deze erkenningstermijn als rusthuis, moet de voorziening tijdig een aanvraag indienen voor een erkenning van onbepaalde duur als woonzorgcentrum.
Wanneer na 1 januari 2010 een aanvraag tot erkenning van een capaciteitsuitbreiding van een bestaande voorziening wordt ingediend, wordt dit beschouwd als een aanvraag tot wijziging van de lopende erkenning, hetzij van bepaalde duur als het rusthuis, hetzij van onbepaalde duur als woonzorgcentrum.
 
Deze overgangsregels zijn ook van toepassing op de erkenning van een centrum voor kortverblijf.
 
 
CENTRA VOOR KORTVERBLIJF (CKV)
Zoals ook voor de WZC van toepassing, wordt bij de uitvoering van het WZ-decreet een erkenning van onbepaalde duur ingevoerd en wijzigen de termijnen van de voorafgaande vergunning. De evaluatiecriteria worden, naar voorbeeld van de WZC, uitgebreid.
 
DAGVERZORGINGSCENTRA (DVC)
Voor de DVC worden de initiatiefnemers uitgebreid tot de rechtsvormen die mogelijk zijn voor een WZC en een CKV.
De minimumnorm DVC wordt van 7 naar 5 gebracht. Er worden per gemeente 5 DVC verblijfseenheden gereserveerd.
Een dagverzorgingscentrum kan vanaf 1 januari 2010, indien programmatorisch mogelijk, voor meer den 15 verblijfseenheden erkend worden. De erkenning met opschorting wordt vervangen door een voorafgaande vergunning en wordt een verplichting. Een rechtstreekse erkenning kan niet meer aangevraagd worden.
Een van de aantal architectonische wijzigingen is: minstens één zitkamer van tenminste 5m² per gebruiker. Een DVC ingebed in een WZC kan nachtopvang organiseren. De architectonische normen van in een WZC zijn van toepassing op de kamer.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie