Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

UZ Leuven campus Pellenberg: stap voor stap het leven weer in eigen handen nemen

Delen

4900_1024“Het revalidatiecentrum campus Pellenberg telt 75 bedden en is gelegen in een bosrijke omgeving, met tal van faciliteiten voor training en sport. Hoewel we ingebed zijn in een universitair kader blijven kleinschaligheid en huiselijkheid een belangrijke meerwaarde van de campus. Wij bieden revalidatieprogramma’s aan voor verschillende aandoeningen: niet-aangeboren hersenletsel (NAH), dwarslaesie, amputatie van een lidmaat, polytrauma, aandoening van het perifeer zenuwstelsel, brandwonden. Iedere patiënt krijgt een individueel revalidatieprogramma met ondersteuning van een gespecialiseerd team van artsen, verpleegkundigen, logopedisten, ergo-, sport-, kinesitherapeuten, (neuro) psychologen en sociaal werkers. Dankzij een speciale conventie kunnen wij een maximaal aantal revalidatie-uren bieden, tot 5 uur per dag. Het betreft daarbij specifieke therapie, training van de dagelijkse activiteiten, aangepast sporten, educatieve programma’s en re-integratietrainingen. De duur van de therapieprogramma’s varieert van enkele weken tot een jaar of langer. Zorgprogramma’s worden dan wel op maat uitgeschreven, het belang van het groepseffect waarbij patiënten steun vinden bij elkaar, mag niet onderschat worden.”

Korte en lange termijn doelstellingen

4895_1024“Mensen die plots geconfronteerd worden met een ingrijpend trauma, verliezen op dat moment hun houvast. Voor hen breken onzekere tijden aan. Daarom pleiten we voor ‘early rehabilitation’ van bij de eerste opname in een ziekenhuis. Meteen werk maken van revalidatie kan leiden tot een vermindering van complicaties en het herstelproces versnellen. In een latere fase, wanneer patiënten naar ons worden doorverwezen, is het belangrijk om een traject uit te stippelen met korte en lange termijn doelstellingen: wat kan en wil iemand nog, waar ligt de grens van revalidatie? Antwoorden hierop zijn niet vanzelfsprekend, vaak is het een proces dat tijd vergt. Eens de doelstellingen vastgelegd spelen we kort op de bal met wekelijkse besprekingen over de vorderingen. Bij twijfels over het halen van targets, kan er een bijstelling plaatsvinden. Het ultieme doel is maximale zelfstandigheid in de eigen thuisomgeving. Dat is soms niet haalbaar en dan helpen wij waar mogelijk om een oplossing uit te werken. Als voorbereiding op een nieuwe fase in hun leven begeleiden we patiënten die blijvend hulp nodig hebben alvast voor enkele proef-weken bij hen thuis. Op de campus zelf beschikken we ook nog over een studio waarin patiënten alleen of met hun partner kunnen wonen, als een testfase op weg naar zelfstandigheid.”

Empowerment

“Zoals gezegd: alle mogelijke informatie geven is essentieel om weer een perspectief te krijgen. We hebben hiervoor speciale lessenpakketten ontwikkeld. Maar ook de familie moet op de hoogte zijn van wat er te gebeuren staat en daarom kunnen zij onder meer deelnemen aan een meeloop dag. Informatie is de aanzet om de eigen regie terug in handen te nemen en bij te dragen tot empowerment.”

Maatschappelijke missie

“Naast klinische zorg maken ook onderzoek en opleiding deel uit van de pijlers van UZ Leuven campus Pellenberg. Onderzoek is fundamenteel voor het ontstaan van nieuwe behandelingsprotocollen die de zorg van de patiënt en hun familie kunnen verbeteren. Dit gebeurt in samenwerking met onder meer de faculteiten van bewegings- en revalidatiewetenschappen en ingenieurswetenschappen. De aanwezigheid van gespecialiseerde labo’s in zowel het UZ Leuven als aan de KUL garanderen representatieve resultaten. Een andere belangrijke trend binnen onze werking is de aandacht voor de maatschappelijke integratie. Op diverse domeinen en in overleg met externe instanties trachten wij ons steentje bij te dragen in het kader van toegankelijkheid van gebouwen en openbaar vervoer, herscholing, autoaanpassingen, enz. Tewerkstelling is ook een betrachting maar het klimaat hiervoor is momenteel niet echt stimulerend. Ook op het vlak van ethische domeinen – relaties, seksualiteit, affectie, vruchtbaarheid,… – ijveren we voor meer openheid en taboedoorbrekende standpunten.”

Patiëntenclassificatiesysteem

“Samen met andere revalidatiecentra zijn we vragende partij voor het verder 27395_1024uitwerken van een gelaagd organisatiemodel met drie niveaus van revalidatie – van algemeen tot hoog-specifiek – functionerend in een netwerk. Via een patiëntclassificatiesysteem op basis van onder andere pathologie (met incidentie/prevalentie), beperkingen van de patiënt, leeftijd, complexiteit van de revalidatienoden,… kan er een triage gemaakt worden. De patiënt wordt zo verwezen naar het op dat ogenblik voor hem meest geschikt revalidatieprogramma in een daarvoor gespecialiseerde omgeving. Zo ver zijn we echter nog niet,” besluit Carlotte Kiekens.

KADER: nieuwbouw therapietoren

In september 2014 start de bouw van een nieuwe therapietoren in campus Pellenberg. Het doel is campus Pellenberg verder uit te bouwen tot een toonaangevend revalidatiecentrum. In de toren zullen zowel ambulante als gehospitaliseerde revalidanten terecht kunnen voor dagelijkse of wekelijkse therapiesessies. De toren – in 2016 in gebruik – telt 10 verdiepingen waarvan 3 ondergronds, en heeft een totale oppervlakte van ruim 8.000m². Naast de therapieruimtes maken ook een therapiebad en een sportzaal deel uit van het complex. De nieuwe toren is zo gepositioneerd dat voor de bouw geen afbraakwerken aan bestaande gebouwen nodig zijn.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie