Typ om te zoeken

HR

Van plan om met jobstudenten te werken?

Delen

Wie kan ik aanvaarden als jobstudent?

• Elke scholier van minimum 15 jaar die niet meer onderworpen is aan de voltijdse leerplicht, die onderwijs volgt en geen ander statuut heeft.
• Elke scholier die examens middenjury voorbereidt en geen ander statuut heeft.

Wie kan ik niet aanvaarden als jobstudent?

• Minderjarigen jonger dan 15 (of soms 16) jaar.
• Jongeren die al 12 maanden werken bij u.
• Studenten die onbetaalde arbeid verrichten in een stage die deel uitmaakt van hun studie.

Wat moet een studentenovereenkomst bevatten?

Het moet een schriftelijke overeenkomst zijn van een maximale duur van 12 maanden min 1 dag. Deze moet altijd in tweevoud opgemaakt zijn en dient ten laatste ondertekend te worden op het moment dat de student in dienst treedt. Ook het loon dat de student verdient (zie ook verder) moet hierin staan. Daarnaast zijn er nog een aantal andere specifieke vermeldingen, zoals plaats van tewerkstelling en uurrooster.

Wat mag mijn student verdienen?

Zoveel als u wenst te geven, maar er geldt (meestal) een minimumloon. Dit minimumloon hangt onder meer af van de leeftijd van uw medewerker, de duur van het contract en uw sector.
Is uw student en werkt dan wordt het minimum bepaald
21 jaar of ouder ≥ 1 maand door een sectorale regeling, anders geldt het nationaal minimum (o.b.v. CAO nr. 43), tenzij er afspraken zijn op ondernemingsvlak.
< 1 maand door een sectorale regeling, anders geldt er geen minimum. 20 jaar of jonger ≥ 1 maand door een sectorale regeling, anders geldt het nationaal minimum (o.b.v. CAO nr. 50), tenzij er afspraken zijn op ondernemingsvlak. < 1 maand door een sectorale regeling, anders geldt er geen minimum. De student moet enkel opletten dat hij op jaarbasis niet te veel verdient als hij ten laste wil blijven van zijn ouders (AJ 2015: € 7.359,37). Vanaf 1 september van het jaar waarin de student 18 jaar wordt, mag hij maximaal 240 uur werken in het 1e, 2e en 4e kwartaal om zijn recht op kinderbijslag niet te verliezen.

Wat met het arbeidsreglement?

De student moet vanaf de eerste dag van zijn tewerkstelling een exemplaar van het arbeidsreglement krijgen. Hij moet tekenen voor ontvangst ervan (dit kan ook via een clausule in de arbeidsovereenkomst). Is een proefbeding nog geldig in een studentencontract? Ja. Doordat de proef wettelijk voorzien is, is er zelfs geen clausule nodig. De termijn is vast bepaald op de eerste drie werkdagen, waarbinnen een onmiddellijke beëindiging mogelijk is zonder enige termijn te respecteren of een vergoeding te betalen.

Welke verplichtingen moet ik naleven t.o.v. de overheid?

Een Onmiddellijke Aangifte van Tewerkstelling (DIMONA) bij de RSZ moet uiterlijk gebeuren bij de indiensttreding en vooraleer de arbeid wordt aangevat. Werkgevers die deze verplichting niet respecteren, riskeren aanzienlijke sancties. U moet sociale bijdragen betalen aan de RSZ, bij wie u moet aangesloten zijn. Bij studentencontracten kan u genieten van een minimale bijdrageplicht onder strikte voorwaarden. Deze solidariteitsbijdrage bestaat uit een werkgeversbijdrage van 5,43% (bovenop het loon) en uit een werknemersbijdrage van 2,71%. Beide bedragen worden berekend op het brutoloon aan 100%. De voorwaarden zijn: 1. Tewerkstelling via een studentenovereenkomst, 2. De studententewerkstelling bij alle werkgevers samen mag de 50 arbeidsdagen per kalenderjaar niet overschrijden (vraag aan de student naar een attest dat u kunt controleren op www.studentatwork.be). Het is hierbij van essentieel belang dat u zo snel mogelijk uw dagen “reserveert” via DIMONA, 3. er wordt enkel gepresteerd tijdens niet verplichte aanwezigheidsperiodes in de onderwijsinstelling. Als u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, moet u geen bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon. De studentenovereenkomsten moeten voor minimum vijf jaar bewaard worden op de plaats waar deze studenten werken.

Hoe vind ik een geschikte jobstudent?

Ook hiervoor kan u terecht bij de experten van HR-dienstengroep ADMB. Contacteer gerust ADMB HR Services, zij helpen u graag verder! Meer info: www.admb.bewww.admb.be/hr-services

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie

Gerelateerde artikels