Typ om te zoeken

HR

Vlaanderen zet volgende stap naar een eigen Vlaamse sociale bescherming

Delen

De Vlaamse Regering keurde vrijdag een ingrijpende uitbreiding van de Vlaamse sociale bescherming goed. Wie in Vlaanderen vandaag zorg nodig heeft, kan al rekenen op een zorgbudget waarmee hij zijn zorg zelf kan organiseren. Vanaf 2019 worden stap voor stap nieuwe onderdelen toegevoegd, te beginnen met de mobiliteitshulpmiddelen en de residentiële ouderenzorg. In een latere fase volgen gezinszorg, kortverblijf, dagverzorgingscentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. Wie van deze diensten gebruik wil maken zal een zorgticket krijgen. De jaarlijkse, solidaire zorgbijdrage die iedereen in Vlaanderen aan zijn zorgkas betaalt, zal een recht openen op heel wat tegemoetkomingen voor zorg.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We bouwen een solidaire Vlaamse sociale bescherming bovenop de federale sociale zekerheid om mensen met een zorgnood sterker te maken. In dit decreet zit alles waar het om gaat. We maken het grote Vlaamse aanbod aan langdurige zorg eenvoudiger, transparanter en toegankelijker voor wie er nood aan heeft. De verschillende zorgvormen komen samen in één overkoepelend systeem met één visie, één loket, één dossier, één manier van zorginschaling, één zorgbudget en één zorgticket. En de persoon met de zorgnood en zijn zorgdoelen staat centraal: hij krijgt de regie over zijn zorg in handen.” 

Vereenvoudiging, digitalisering en automatische rechten

Het decreet Vlaamse sociale bescherming, dat op 1 januari 2019 in werking treedt, zet hervormingen en een nieuwe financiering op voor tal van Vlaamse zorgsectoren. Op termijn zal dat uitmonden in één integraal zorgbudget en een zorgticket voor mensen met een zorgnood. Daarmee kan die persoon zelf kiezen op welke zorg en ondersteuning hij een beroep wil doen. In de mate van het mogelijke gebeurt de toekenning van het zorgbudget automatisch.

Het zorgprofiel van een persoon wordt in de toekomst bepaald met één wetenschappelijk instrument dat voor alle sectoren gelijk is. Dat zal ervoor zorgen dat mensen minder vaak hun zorgprofiel moeten laten meten en dat er tussen de sectoren beter kan worden samengewerkt. Er lopen hiervoor verschillende wetenschappelijke onderzoeken en proefprojecten. Op basis van zijn zorgprofiel worden iemands zorg- en ondersteuningsdoelstellingen opgemaakt en krijgt de persoon een zorgticket.

Deze ingrijpende hervormingen vragen een stapsgewijze aanpak, grondige voorbereiding en studie. Alle betrokken actoren worden hierbij betrokken. Dit decreet schetst de contouren voor de verdere uitwerking. Bij de start in 2019 ligt de nadruk op continuïteit en vereenvoudiging.

  • Een voorbeeld zijn de mobiliteitshulpmiddelen, zoals rolstoelen en elektrische scooters. Vlaanderen is hiervoor bevoegd sinds de zesde staatshervorming. De vergoeding voor zo’n hulpmiddel zal vanaf 2019 een onderdeel worden van de Vlaamse sociale bescherming en dus ook gekoppeld zijn aan de betaling van de jaarlijkse zorgbijdrage. Zo’n vergoeding aanvragen wordt eenvoudiger en sneller: mensen zullen daarvoor terecht kunnen bij hun zorgkas. Nu geldt nog een lange procedure met een aanvraag bij het ziekenfonds en een aanvraag bij het VAPH.
  • Ook de woonzorgcentra worden vanaf 1 januari 2019 opgenomen in de Vlaamse sociale bescherming en starten met een operatie vereenvoudiging. Achter de schermen werken zij aan minder administratieve overlast voor de burger en de overheid, digitalisering van gegevensstromen en automatische controlesDat zal onder andere leiden tot snellere en meer automatische toekenning van zorgbudgetten aan bewoners. Hun huidige financiering blijft voorlopig behouden, maar er lopen onderzoeken en proefprojecten om over te stappen naar een nieuwe financiering, met onder andere zorgtickets voor de bewoners.
  • Eén loket zal alle vragen behandelen: de zorgkas. Deze int de zorgbijdrage, behandelt de aanvraag, waarborgt de dossieropvolging, beoordeelt of aan de voorwaarden voldaan is, betaalt uit, en informeert de burger. Waar nodig werkt de zorgkas samen met andere eerstelijnsactoren zoals OCMW en CAW (in het kader van geïntegreerd breed onthaal).

Vlaams zorgbudget

De Vlaamse sociale bescherming bestaat vandaag uit drie cash tegemoetkomingen voor mensen die veel zorg nodig hebben. Deze tegemoetkomingen krijgen een gezamenlijke, nieuwe naam: Vlaams zorgbudget. Er is een Vlaams zorgbudget voor personen met een beperking (het basisondersteuningsbudget), voor zwaar zorgbehoevenden (de zorgverzekering) en voor ouderen met een zorgnood (de tegemoetkoming hulp aan bejaarden). Zo wordt ‘Vlaams zorgbudget’ de overkoepelende naam voor de tegemoetkomingen voor personen met een zorgbehoefte die vrij kunnen worden besteed.

Het decreet schetst het kader voor de toekomst.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Op termijn willen we de drie zorgbudgetten nog verder vereenvoudigen tot één integraal zorgbudget. Het zorgbudget dat je krijgt, zal bepaald worden door je zorgprofiel, met een forfaitair deel en een deel afhankelijk van je inkomen. Het onderzoek voor die vereenvoudiging is bezig.”

Voor de zorgbudgetten in 2017 is er 798 miljoen euro beschikbaar.

Vlaams zorgticket

Het nieuwe decreet voorziet dat de Vlaamse sociale bescherming vanaf 2019 wordt uitgebreid met nieuwe onderdelen van zorg en behandeling. In 2019 gaat het over de tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen en wordt gestart met de residentiële ouderenzorg. Nadien volgen binnen de Vlaamse bevoegdheden de gezinszorg, de centra voor dagverzorging, de centra voor kortverblijf, de initiatieven beschut wonen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de centra geestelijke gezondheidszorg en de revalidatie. Met de opname van deze sectoren zal de Vlaamse sociale bescherming een budget van 3,94 miljard euro omvatten.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het doel is dat wie solidair bijdraagt aan de Vlaamse sociale bescherming op termijn voor al deze zorgvormen een zorgticket kan krijgen. Zo willen we dat zorg ook in de toekomst betaalbaar blijft. Tegelijk willen we vereenvoudigingen doorvoeren en de historisch gegroeide regelingen op maat van voorzieningen vervangen door een transparante financiering op maat van ieders zorgprofiel.”

Iemands zorgprofiel wordt in de toekomst bepaald aan de hand van een wetenschappelijk instrument dat voor alle sectoren gelijk is: de Belrai. Op basis van dat zorgprofiel worden zorg- en ondersteuningsdoelstellingen opgemaakt en wordt een zorgticket gegeven. Dit kan voor zorg en ondersteuning worden ingewisseld bij een erkende zorgverlener naar keuze. Dit spoort met nog andere hertekeningen in het zorglandschap.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We vinden het belangrijk dat de burger zo autonoom mogelijk kan blijven en van zorg kan genieten in zijn buurt. Het zorgaanbod moet ook betaalbaar zijn en er zal worden samengewerkt tussen de zorgactoren zodat we flexibel op de noden kunnen inspelen. Dit decreet, dat vooral de financiering regelt, is daar één van de bouwstenen van.”

Het decreet werd vandaag principieel goedgekeurd en wordt nu voorgelegd aan de SAR WGG, de SERV en de Ouderenraad.

Bron: Vlaams minsterie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van