Typ om te zoeken

Legal

Wat met onbetaalde patiëntenrekeningen?

Delen
Het verzenden van een ingebrekestelling

In eerste instantie moet je de wanbetaler duidelijk maken dat hij in zijn verplichtingen te kort schiet. Doe je dit telefonisch, dan heeft dit geen enkele juridische waarde. De wanbetaler moet op een officiële manier kennis nemen van de klachten. Dit gebeurt dus best bij aangetekende brief waarin je uiteenzet dat hij de betaling van de factuur nog steeds niet in orde heeft gebracht. Dat noemen we de ingebrekestelling of aanmaning.

Voor deze aanmaning moet er gebruik gemaakt worden van een aangetekende brief. Bovenaan de brief vermeld je ‘aangetekend’. Bewaar steeds een kopij van deze brief, samen met het verzen­dingsbewijs dat je in het postkantoor zal krijgen ten tijde van de verzending. Dit document zal een onomstootbaar bewijs van de ingebrekestelling vormen. Wij benadrukken hier nogmaals dat mondelinge of telefonische aanmaningen geen enkele bewijskracht hebben. Want wie later naar de rechter stapt, zal dan niet kunnen aantonen dat de klant effectief in gebreke werd gesteld.

Bovendien mag je ook niet te lang wachten om tot ingebrekestelling over te gaan. Ook dit kan tijdens een gerechtelijke procedure tegen je gebruikt worden. Bij gebruik van een gewone brief zou de klant eveneens kunnen beweren niets te hebben ontvangen.

Het verzenden van een aangetekende brief heeft een meervoudig nut: het oefent in de eerste plaats een psychologische druk uit op de tegenpartij, die zal vaststellen dat je effectief besloten hebt de zaak niet te laten rusten en op te komen voor je rechten. De ingebrekestelling is een noodzakelijke voorganger van een procedure betreffende contracten. Zonder deze aanmaning heeft een proces weinig kans op slagen. Bij de berekening van een bijkomende schadevergoeding onder de vorm van intresten geldt het tijdstip van de ingebreke­stel­ling meestal als beginpunt (indien de eis gaat om het verkrij­gen van een som geld).

Geef een reactie