Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Wat wijzigt er op 1 januari 2015?

Delen

Indexsprong
In 2015 is er een éénmalige indexsprong. Wanneer de spilindex in het voorjaar overschreden wordt, zullen de uitkeringen en lonen dus niet geïndexeerd worden.
Lagere werkgeversbijdragen
De nieuwe regering wil tegen het einde van de legislatuur de sociale lasten op loon (basispercentage) doen dalen van 33% naar 25%. De vorige regering besliste al om de forfaitaire structurele vermindering te verhogen vanaf 1 januari 2015. De nieuwe regering wil deze maatregel met 1 jaar uitstellen en zo integreren in de vooropgestelde vermindering van het basistarief. Een concrete invulling hiervan moet nog volgen. Daarnaast wil de overheid de bestaande rsz-korting voor de aanwerving van de eerste drie medewerkers versterken.
Verstrenging van de Vlaamse premie 50+
De huidige aanwervingspremie wordt vanaf 1 januari 2015 niet langer toegekend voor aanwervingen van 50- tot 54-jarigen die minder dan 1 jaar werkzoekend zijn. Ter herinnering: deze Vlaamse premie geldt niet voor ondernemingen waarvan de loonkost voor meer dan 50% gesubsidieerd wordt.
Verstrenging tijdskrediet
Het bestaande tijdskrediet zonder motief kan verder genoten worden, maar dan wel zonder uitkeringen en zonder gelijkstelling voor pensioen. Het tijdskrediet mét motief blijft behouden mét recht op uitkeringen én een volledige gelijkstelling voor pensioen aan het laatst verdiende loon. Er is voortaan wel een strengere controle op de motieven en de loopbaanvoorwaarden.
Het recht op gemotiveerd tijdskrediet zou wel uitgebreid worden met 12 maanden wanneer één van volgende motieven voorhanden is: de zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar, palliatieve zorgen, bijstand of verzorging van een zwaar ziek of gehandicapt gezins- of familielid.
De leeftijdsvoorwaarde om de arbeidsduur te kunnen verminderen tot aan de pensioenleeftijd, de zogenaamde landingsbanen, wordt voor de eerste aanvragen vanaf 1 januari 2015 opgetrokken van 55 naar 60 jaar. Uitzonderingen die een lagere leeftijd voorzagen, zullen niet meer mogelijk zijn. De uitzonderlijke landingsbanen tussen 50 en 54 jaar zullen dus, net als de landingsbanen tussen 55 en 59 jaar, uitdoven.
Brugpensioen
Op 1 januari 2015 verstrengen de algemene stelsels van brugpensioen (‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’) op 60 jaar en op 58 jaar. De leeftijdsgrens wordt opgetrokken tot 62 jaar. De grenzen van de brugpensioenstelsels op 56 jaar voor zware beroepen of met een lange loopbaan verhogen naar 58 jaar in 2015 en naar 60 jaar in 2017.
Wat met het eenheidsstatuut?
Na de gelijkschakeling van de opzegtermijnen en de afschaffing van de carensdag, volgt er in 2015 een verdere harmonisering van de statuten arbeider en bediende. Het gaat daarbij vooral om de regels rond het gewaarborgd loon, de jaarlijkse vakantie, de tijdelijke werkloosheid en het collectief arbeidsrecht. We noteren hierbij vooral dat het de intentie is rekening te houden met de financiële impact voor alle betrokken actoren. De door de nieuwe regering geplande invoering van 2 maanden gewaarborgd loon in geval van ziekte (intussen weliswaar uitgesteld naar 2016) staat daar wel haaks op.
Meer info
De komende weken en maanden zullen de regeringen deze maatregelen verder uitwerken. Blijf op de hoogte via www.admb.be en nieuwsbrieven (admb.be/inschrijven).

Tags:

Geef een reactie